Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atļauja nepieciešama, ja bērnu kā izpildītāju vēlas nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Šāda atļauja tiek izsniegta, ja 1.) šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 2.) viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu; 3.) šāda nodarbināšana nekavē bērna izglītošanos, par ko Darba inspekcija pieprasa izziņu no izglītības iestādes. Pirms atļaujas piešķiršanas Darba inspekcija ir tiesības pieprasīt darba devējam nodrošināt drošu darba vidi un darba apstākļus, lai neradītu risku bērna drošībai un veselībai. Darba inspekcijai ir tiesības atļaujā norādīt arī konkrētus darba aizsardzības pasākumus, ņemot vērā bērna nodarbināšanas specifiku.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Darba devējs, atbilstoši atrašanās vietai, iesniedz Darba inspekcijai rakstisku iesniegumu atļaujas saņemšanai un viena vecāka (aizbildņa) rakstisku piekrišanu.
  Iesniegumā atļaujas saņemšanai jānorāda:
  1.) bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
  2.) nodarbināšanas veids;
  3.) nodarbināšanas vieta;
  4.) paredzamais darba un atpūtas laiks;
  5.) nodarbināšanas ilgums;
  6.) darba vietas pārbaudes rezultāti.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:
  1.) E-pastā
  2.) Pastā
  3.) Klātienē (pēc tam, kad ir pieņemts lēmums)

Saņemt pakalpojumu