Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, tālākajā tekstā tiek sniegta informācija par to, kā Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI) veic personas datu apstrādi.

1. Pārzinis


Valsts darba inspekcija
Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
tālrunis: +371 67021704
fakss: +371 67021718
e-pasts: vdi@vdi.gov.lv

2. Saziņa ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos


Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar VDI:
1) rakstot e-pastu fizisko personu datu aizsardzības speciālistei Daigai Rečai (e-pasta adrese: classyway.dati@gmail.com)
2) iesniedzot iesniegumu klātienē vai nosūtot to pa pastu. 

 

3. Apstrādājamie personas dati

VDI var apstrādāt dažāda veida fizisko personu datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, adrese), dalība konkrētā arodbiedrībā, pārstāvētās iestādes vai uzņēmuma nosaukums, darba devēja nosaukums, ieņemamais amats, fotoattēls, informācija par izglītību, darba pieredzi, dati par veselību, piemēram,  arodārsta atzinums par veselības stāvokli).

 

4. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Dati var tikt apstrādāti, lai realizētu Valsts darba inspekcijas likuma 3. pantā noteikto funkciju - īstenot valsts uzraudzību un kontroli darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Valsts darba inspekcijas likuma 12. pants.

Personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Valsts darba inspekcijas likumā noteiktajiem uzdevumiem, lai:

·    izvērtētu, vai darba devēja veiktās darbības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nenodara kaitējumu darbinieku interesēm;

·    nodrošinātu  efektīvu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu  uzraudzību;

·    sniegtu konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību;

·    veiktu pasākumus, kas sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem;

·    veiktu nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu;

·    piedalītos arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā;

·    veicinātu sociālo dialogu.

Pamatojoties uz Valsts darba inspekcijas likuma 3. panta 2. daļas 3. punktu, VDI var apstrādāt Jūsu personas datus, lai:

  • pieteiktu Jūsu vizīti un nodrošinātu iekļūšanu VDI telpās;
  • nodrošinātu Jūsu dalību VDI rīkotajās sanāksmēs, ārvalstu pārstāvju vizītēs un citos informatīvajos pasākumos (piemēram, konferencēs, preses konferencēs, forumos, semināros utt., t.sk., reģistrējot un identificējot dalībniekus, fotografējot un veicot balss un video ierakstus, sazinoties par izmaiņām pasākuma norisē);
  • analizētu pasākuma apmeklētību, nodrošinātu turpmāko saziņu un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk., elektroniskus izdales materiālus un informāciju par turpmākajiem pasākumiem);
  • veicinātu pasākuma publicitāti un sabiedrības informētību par tā norisi, pasākuma laikā veicot fotografēšanu un filmēšanu un uzņemtos materiālus publicējot interneta vietnēs un sociālajos tīklos.

 

5. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati var tikt nodoti VDI atbildīgajām amatpersonām vai tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem (t.sk. kopīgo pasākumu organizētājiem), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

 

6. Personas datu glabāšanas periods

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

 

7. Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

Personai, kuras dati tiek apstrādāti, ir tiesības lūgt tos labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, kā arī tiesības iebilst un tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no VDI pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs vai leģitīmo interešu ievērošanai. VDI izvērtēs personas iesniegto pieprasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs atbildi.

Veicot datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu. Piemēram, ja, piedaloties VDI rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē un vēlāk publicē šos materiālus, lūdzam par to informēt.

 

8. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu

VDI apstrādā Jūsu personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra aizsardzību) un ievērojot konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi.

 

9. Personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm

Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstis, tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un stingri ievērojot to noteikumus.

 

10. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties VDI. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt VDI ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

11. Automatizēto lēmumu pieņemšanu

VDI neizmanto Jūsu datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.