Aktualizēts: 08.01.2024.

Saskaņā ar 2022.gada 3.martā Saeimā pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu ir noteikts šāds atbalsts:

o    Ukrainas civiliedzīvotājiem var tikt izsniegtas ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem - uz laiku līdz vienam gadam. Minētās vīzas izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

Atbilstoši grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas stājās spēkā no 26.03.2022.:
 
•    Ukrainas civiliedzīvotājam, kuram ir Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas. Darba līgums šādā gadījumā slēdzams ne ilgāk kā uz 30 dienām.

•    Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas Ukrainas civiliedzīvotājam ir pienākums iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.


•    Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 20 dienu laikā no Ukrainas civiliedzīvotāja minētā pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību vai atsaka tās izsniegšanu.

Vēršam uzmanību, ka arī gadījumos, kad darbinieks ir ārzemnieks, darba līgums slēdzams valsts valodā. Ja ārzemnieks pietiekamā līmenī nepārvalda valsts valodu, darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbinieku viņam saprotamā valodā par darba līguma noteikumiem, piemēram, darba līgumu var slēgt divās valodās (no kurām viena ir valsts valoda), vai arī darba līgumam, kas sagatavots valsts valo¬dā, pievieno attiecīgu līguma tulkojumu ārzemniekam saprotamā valodā.

Jebkurās darba tiesiskajās attiecībās, tajā skaitā, ja darbinieks ir ārzemnieks, darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā. Darba devējam jānodrošina, lai ikviens nodarbinātais saņemtu instruktāžu un tiktu apmācīts darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai un piemērotai viņu profesionālajai sagatavotībai. Darba devējam jāpārliecinās par to, ka nodarbinātais ir sapratis darba aizsardzības instrukcijas un apmācību, pārbaudot nodarbinātā zināšanas un praktiskās iemaņas.

Lai paātrinātu darbā pieņemšanas procesu, tiek noteikts, ka darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas. Lai mazinātu riskus uzsākt darbu paaugstinātas bīstamības darbos nodarbinātā drošībai un veselībai, izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"  2. pielikumam (piemēram, darbs augstumā (virs 1,5m), dažādu kravas celtņu vadīšana, darbs ar bīstamām iekārtām).

o    Attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemērota obligāta prasība par iepriekšēju vakances reģistrēšanu Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī prasība darba devējam nodrošināt darba samaksu ne mazāku par vidējo bruto darba samaksu Latvijas Republikā iepriekšējā gadā (šādas prasības parastajā kārtībā tiek piemērotas trešo valstu pilsoņu nodarbināšanai). Proti, puses var vienoties par jebkuru darba algas apmēru, ja vien tas nav zemāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros, un, ja uz konkrētajām darba tiesiskajām attiecībām ir attiecināma kāda no nozarē noteiktajām ģenerālvienošanās, darba samaksas apmērs nav noteikts zemāks par ģenerālvienošanās noteikto darba algas apmēru.

Ukrainas civiliedzīvotājam, uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, kas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Atbalsta izmaksu nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra, pamatojoties uz personas iesniegumu. Minētā atbalsta mērķis ir finansiālā atbalsta sniegšana nodarbinātību uzsākušajām personām tieši nodarbinātības sākumposmā. Ievērojot minētā atbalsta mērķi, tā pieprasīšanas termiņš ir ierobežots ar vienu mēnesi no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

o    Izņēmumi attiecībā uz darba pienākumu veikšanai noteiktajām atsevišķām prasībām:

o    Darba devējam ir tiesības nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju arī bez valsts valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanai (darba devēja paša atbildība saziņas nodrošināšanā, kur tas nepieciešams).

o    Ārstniecības iestāde var nodarbināt ārstniecības personas, kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji, ja tās var nodrošināt ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt pacientiem informāciju saprotamā veidā, kā arī saziņu ar ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personālu ārstniecības iestādē.

o     Aptieka, zāļu lieltirgotava vai ārstniecības iestāde var nodarbināt farmaceitu un farmaceita asistentu, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs, ja tā var nodrošināt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt klientiem informāciju saprotamā veidā, ja tāda prasība amata pienākumu veikšanai vajadzīga, kā arī saziņu ar personālu aptiekā. Ukrainas farmaceiti un farmaceitu asistenti Latvijas farmaceita uzraudzībā varētu veikt  darbus, kas neietver tiešu klientu apkalpošanu, piemēram, zāļu izgatavošanu, zāļu saņemšanu un kārtošanu aptiekā, zāļu pasūtījumu uz mājām īstenošanu. Ukrainas farmaceitiem un farmaceitu asistentiem varētu uzticēt tiem sniegt saprotamas konsultācijas citiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas uzturēsies Latvijas teritorijā, veidojot saikni ar Latvijas farmaceitiem un farmaceitu asistentiem.

o    Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumiem Nr.149 “Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili” taksometru vadītāju reģistrā reģistrē autovadītāju, kura valsts valodas zināšanas nav zemākas par B līmeņa 1. pakāpi un vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas autovadītājam, ja tā vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, ir jāapliecina, iesniedzot attiecīgus dokumentus. Ievērojot minēto, lai reģistrētu Ukrainas civiliedzīvotāju Autotransporta direkcijas uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā kā personu, kam ir tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili, nav izvirzāmas prasības par valsts valodas zināšanām, kā arī pienākums pierādīt, ka attiecībā uz personu nav reģistrēts vadīšanas tiesību aizliegums, ja vadītāja apliecība izsniegta ārvalstī.


o    Noteikti izņēmumi atsevišķām profesijām:

o    Ukrainas civiliedzīvotāji kā ārstniecības personas var strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi var strādāt reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Nodarbināt varēs, ja tiks nodrošināta nepieciešamā saziņa (piemēram, ar tulka palīdzību);

o    Ukrainas civiliedzīvotāji kā farmaceiti un farmaceita asistenti var strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai farmaceita tiešā vadībā klātienē;

o    Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par pedagogu, neņemot vērā normatīvajos aktos pedagoga profesijai noteiktās prasības, ja viņi piedalās tikai nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā. Kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērna uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā uz nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.


Papildus informācijai:

Lai Ukrainas civiliedzīvotāju masveidīgas ierašanās gadījumā nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā minēto ilgtermiņa vīzu izsniegšanu vai uzturēšanās atļauju piešķiršanu, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona var uz laiku līdz trim mēnešiem norīkot šīs institūcijas amatpersonu (darbinieku) pildīt attiecīgus amata (darba) pienākumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, norīkošanu saskaņojot ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Šāda norīkošana nav uzskatāma par pārcelšanu citā amatā (darba vietā). Norīkošana ir skatāma komandējuma vai darba brauciena kontekstā.

 

Aktualizēts: 08.01.2024.

Darba sludinājums- obligātās prasības sludinājuma saturam noteiktas Darba likuma 32.pantā (arī publicējot tos interneta vidē vai sociālajos tīklos). Sludinājumā jānorāda attiecīgā amata darba algas kopējās mēneša vai gada summas bruto vai paredzētās stundas tarifa likmes samaksas amplitūda. Turklāt, saskaņā ar Darba likuma 32. panta pirmo un otro prim daļu, 29. panta devīto daļu darba devējam, veidojot darba sludinājumu nav pieļaujama diskriminējoša satura ietveršana, tai skaitā, konkrēta vecuma, valodas, dzimuma, rases, nacionālās izcelsmes norādīšana.

Darba līgums slēdzams rakstveidā divos eksemplāros, pēc tā parakstīšanas- viens eksemplārs izsniedzams darbiniekam, otrs paliek darba devējam.

Darba līgumā var noteikt pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem.

 • Minimālā darba alga normālā darba laika ietvaros – 700 euro.  Minimālā stundas tarifa likme katru mēnesi ir mainīga, atkarībā no normālā darba laika stundu daudzuma attiecīgajā mēnesī. Informācija par minimālo stundas tarifa likmi pieejama: https://www.lm.gov.lv/lv/minimala-darba-alga.
 • Būvniecībā ar 2024. gada 1. janvāri mininālā alga nozarē ir 930 euro mēnesī vai 5,57 euro stundā. Vienkāršako profesiju nodarbinātajiem būvniecībā līdz 2024. gada 31. decembrim 780 eiro mēnesī vai minimālā stundas tarifa likme - 4,67 eiro.

Normālais darba laiks- 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā. Var noteikt piecu vai sešu dienu darba nedēļu. Arī pie sešu dienu darba nedēļas normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā. Var vienoties par nepilnu darba laiku, darba līgumā jābūt noteiktām nepilnā darba laika stundām dienā vai nedēļā.

Var noteikt summētā darba laika organizāciju vai maiņu darbu. Abos gadījumos darbs tiek organizēts ar darba/maiņu grafiku, ar ko jāiepazīstina darbinieks. Summētā darba laika organizācijas gadījumā darba devējs var nodarbināt vairāk nekā 8 stundas dienā un vairāk nekā 40 nedēļā (pieļaujamas 56 stundas nedēļā). Pie summētā darba laika organizācijas ir svarīgs pārskata periods- mēnesis, trīs mēneši, darba koplīgumā – 12 mēneši. Būvniecības nozarē pārskata periods – 6 vai 12 mēneši. Virsstundu darbs tiek noteikts pārskata perioda beigās.

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu darbā - pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukuma ilgumu nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Ja pārtraukumu atpūtai nav iespējams piešķirt visu uzreiz, pieļaujama tā sadalīšana daļās, kas nedrīkst būt īsākas par 15 minūtēm katra.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums - nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba gadu, ja viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus.

Darba aizsardzības prasības:

 • pirms darba uzsākšanas jāiziet instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz Jūsu darba vietu un darba veikšanu. Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajam saprotamai un piemērotai profesionālajai sagatavotībai;
 • darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas. Lai mazinātu riskus uzsākt darbu paaugstinātas bīstamības darbos nodarbinātā drošībai un veselībai, izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos, piemēram, darbs augstumā (virs 1,5m), dažādu kravas celtņu vadīšana, darbs ar bīstamām iekārtām.

 

Interesējošos jautājumus par nodarbināšanas noteikumiem, kā arī par rīcību, ja tiek pārkāpti nodarbināšanas noteikumi Jūs varat uzdot:

● rakstveidā e-pastā vdi@vdi.gov.lv  

● zvanot uz Valsts darba inspekcijas konsultatīvo tālruni Nr.67186522.

Опубліковано 08.01.2024 р.

Закон «Про підтримку громадянських жителів України», ухвалений Сеймом 3 березня 2022 року, передбачає наступну підтримку:

Громадянським жителям України можуть бути видані довгострокові візи з правом на працевлаштування без обмеженьна термін до одного року. Ці візи видаються Управлінням у справах громадянства та міграції, Державною прикордонною охороною або дипломатичними та консульськими представництвами Латвійської Республіки за кордоном.

Відповідно до поправок до закону «Про підтримку громадянських жителів України», який набув чинності 26.03.2022 р.:

– Громадянський житель України, який має виданий в Україні проїзний документ, має право розпочати трудові відносини без отримання довгострокової візи з правом на працевлаштування. У цьому випадку трудовий договір укладається не більше ніж на 30 днів.

– Не пізніше ніж протягом 10 днів з дати початку трудових відносин громадянський житель України зобов'язаний звернутися до Управління у справах громадянства та міграції для отримання довгострокової візи з правом на працевлаштування.

– Протягом 20 днів з дня отримання заяви Управління у справах громадянства та міграції видає або відмовляє у видачі довгострокової візи з правом на працевлаштування.

Звертаємо увагу, що навіть якщо працівник є іноземцем, трудовий договір має бути укладений державною мовою. Якщо іноземець не володіє державною мовою на достатньому рівні, роботодавець зобов’язаний у письмовій формі роз’яснити працівникові умови трудового договору зрозумілою йому мовою — наприклад, трудовий договір може бути складений двома мовами (одна з яких — державна) або трудовий договір, складений державною мовою, супроводжується перекладом на мову, яка зрозуміла іноземцю.

У будь-яких трудових відносинах, у тому числі якщо працівник є іноземцем, роботодавець несе відповідальність за безпеку та здоров’я працівників на робочому місці. Роботодавці зобов’язані забезпечити, щоб кожен працівник пройшов інструктаж та навчання з охорони праці, що безпосередньо належать до його робочого місця та роботи. Інструкції з охорони праці та навчання мають бути зрозумілі працівникам і відповідати їх професійній підготовці. Роботодавець зобов’язаний переконатися, що працівник зрозумів інструкції та навчання, перевіривши знання та практичні навички працівника.

З метою прискорення процесу прийому на роботу встановлюється, що роботодавець має право прийняти на роботу громадянського жителя України без проходження первинної обов’язкової перевірки здоров’я відповідно до нормативних актів, що регулюють проведення обов’язкових перевірок здоров’я, протягом трьох місяців з дня укладання трудового договору. З метою зниження ризиків для безпеки та здоров’я працівника на початку роботи на небезпечних роботах, звільнення не поширюється на первинну обов’язкову перевірку здоров’я осіб, які будуть працювати в особливих умовах відповідно до Додатка № 2 до Постанови Кабінету Міністрів № 219 від 10 березня 2009 року «Порядок проведення обов’язкової перевірки здоров’я» (наприклад, робота на висоті (більше 1,5 м), управління кранами різної вантажопідйомності, робота з небезпечним обладнанням).

 • Щодо громадян України не застосовується обов’язкова вимога заздалегідь реєструвати вакансію в Державному агентстві зайнятості, а також вимога до роботодавця щодо забезпечення зарплати не нижче середньої брутто-зарплати в Латвійській Республіці за попередній рік (такі вимоги зазвичай застосовуються під час працевлаштування громадян третіх країн). Зокрема, сторони можуть домовитися про будь-яку суму заробітної плати, якщо вона не нижча за встановлену в країні мінімальну місячну зарплату у звичайний робочий час, а якщо ці трудові відносини підпадають під дію галузевої генеральної угоди, то сума зарплати не встановлюється нижче за встановлену генеральною угодою.

Громадянський житель України на початку трудових відносин має право на отримання одноразової допомоги на початок трудової діяльності у розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати, яка не обкладається прибутковим податком із населення. Державне агентство зайнятості надає підтримку на підставі заяви особи. Мета цієї підтримки — надати фінансову допомогу особам, які щойно приступили до роботи, саме на початковому етапі їхньої трудової діяльності. З урахуванням мети цієї підтримки, термін звернення обмежений одним місяцем з дати початку трудових відносин.

 • Винятки із встановлених вимог до виконання робочих обов’язків:

 

 • Роботодавець має право приймати на роботу громадянських жителів України також без знання державної мови, якщо це не перешкоджає виконанню ними своїх робочих обов’язків (роботодавець несе відповідальність за забезпечення комунікації, де це необхідно).
 • У медичному закладі можуть працювати медичні фахівці, які є громадянськими жителями України, якщо вони можуть забезпечити комунікацію, необхідну для здійснення професійної діяльності медичного спеціаліста (наприклад, через перекладача), включаючи надання інформації пацієнтам у зрозумілій їм формі, а також спілкування з медичними фахівцями, допоміжними медичними працівниками та персоналом медичного закладу.
 • Аптека, оптовий торговець ліками або медична установа можуть найняти фармацевта та помічника фармацевта, які є громадянськими жителями України, якщо вони можуть забезпечити комунікацію, необхідну для здійснення професійної діяльності (наприклад, через перекладача), включаючи надання інформації клієнтам у зрозумілій їм формі, якщо це необхідно для виконання посадових обов’язків, а також спілкування з персоналом аптеки. Українські фармацевти та помічники фармацевтів під керівництвом латвійського фармацевта можуть виконувати завдання, не пов’язані з безпосереднім обслуговуванням клієнтів, такі як виготовлення ліків, прийом та сортування ліків в аптеці, виконання замовлень ліків додому. Українським фармацевтам та помічникам фармацевтів можна було б доручити надавати зрозумілі консультації іншим українцям, які перебувають на території Латвії, створюючи зв’язок із латвійськими фармацевтами та помічниками фармацевтів.
 • Згідно з Правилами Кабінету міністрів № 149 від 6 березня 2018 року «Правила реєстрації водіїв для комерційних пасажирських перевезень на таксі та легкових автомобілях», у регістрі водіїв таксі реєструється водій, знання державної мови якого не нижче за рівень B1, і водій не зареєстрований як позбавлений права на керування, що водій, якщо його посвідчення водія видано не в Латвії, повинен підтвердити, представивши відповідні документи. З урахуванням вищевикладеного, для реєстрації громадянського жителя України в реєстрі водіїв таксі Автотранспортної дирекції в якості особи, яка має право на керування транспортним засобом для комерційних пасажирських перевезень на таксі або легковому автомобілі, не встановлюються вимоги щодо знання державної мови та обов’язок довести, що особа не має заборони на водіння, якщо посвідчення водія було видано в іноземній державі.
 • Встановлені винятки для окремих професій:
 • Громадянські жителі України можуть працювати медичними фахівцями, не зважаючи на вимоги, встановлені нормативними актами щодо визнання регламентованих професій, але лише під керівництвом фахівця, сертифікованого за відповідним фахом, стаж роботи якого за відповідним фахом після отримання сертифікату медичного фахівця становить не менше п’яти років. Медсестри та молодший медперсонал можуть працювати під керівництвом зареєстрованої медсестри з досвідом роботи у цій професії не менше п’яти років. Працевлаштування буде можливим, якщо буде забезпечена необхідна комунікація (наприклад, через перекладача);
 • Громадянські жителі України можуть працювати фармацевтами та помічниками фармацевтів, не зважаючи на вимоги, встановлені нормативними актами щодо визнання регламентованих професій, але лише під безпосереднім очним керівництвом фармацевта;
 • Громадянські жителі України мають право працювати вчителями, не зважаючи на вимоги, встановлені нормативними актами щодо професії педагога, якщо вони беруть участь лише у здійсненні освітнього процесу для неповнолітніх громадян України. Громадянські жителі України також мають право надавати послуги з нагляду за дітьми, не зважаючи на вимоги, встановлені нормативними актами щодо постачальників послуг з нагляду за дітьми, якщо такі послуги надаються лише неповнолітнім громадянам України.

Додаткова інформація:

Для забезпечення видачі довгострокових віз або надання посвідки на проживання, передбачених законом «Про підтримку громадянських жителів України», у разі масового прибуття громадян України керівник державної або муніципальної установи або уповноважена ним посадова особа може доручити посадовій особі (співробітнику) цієї установи виконання відповідних посадових (робочих) обов’язків в Управлінні у справах громадянства та міграції на термін до трьох місяців, погодивши призначення з Управлінням у справах громадянства та міграції. Таке призначення не є переведенням на іншу посаду (місце роботи). Призначення має розглядатися у контексті відрядження чи робочої поїздки.

 

Трудовий договір укладається у письмовій формі у двох примірниках, після його підписання один примірник видається співробітнику, а інший залишається у роботодавця.

Трудовий договір може передбачати випробувальний термін до 3 місяців.

Мінімальна заробітна плата у рамках нормального робочого часу – 700.  Мінімальна погодинна ставка варіюється від місяця до місяця, залежно від кількості годин нормального робочого часу у відповідному місяці. Інформація про мінімальну погодинну ставку доступна на сайті: https://www.lm.gov.lv/lv/minimala-darba-alga.

В будівництві мінімальна місячна заробітна плата брутто становить 930 євро; мінімальна погодинна ставка – 5,57 євро. До 31 грудня 2024 року для зайнятих найпростіших професій у будівництві 780 євро на місяць або мінімальна погодинна ставка – 4,67 євро.

Нормальний робочий час – 8 годин на день, 40 годин на тиждень. Може бути встановлений п’яти- або шестиденний робочий тиждень. Навіть за шестиденного робочого тижня нормальний робочий час не може перевищувати 40 годин на тиждень. Можна домовитися про неповний робочий час, при цьому в договорі повинні бути зазначені години неповного робочого часу на день або на тиждень.

Можна встановити сумований або змінний графік роботи. В обох випадках робота організується за графіком роботи/зміни, з яким співробітник має бути ознайомлений. При організації сумованого робочого часу роботодавець може задіяти співробітника понад 8 годин на день та понад 40 годин на тиждень (допускається 56 годин на тиждень). У разі сумованого робочого часу важливий звітний період – один місяць, три місяці, у колективному договорі – 12 місяців. У будівельній галузі звітний період становить 6 або 12 місяців. Понаднормова робота визначається наприкінці звітного періоду.

Кожен працівник має право на перерву в роботі – перерва надається не пізніше ніж через чотири години після початку роботи. Тривалість перерви не повинна бути меншою за 30 хвилин. Якщо неможливо надати всю перерву для відпочинку відразу, вона може бути розділена на частини не менше 15 хвилин кожна.

Щорічна оплачувана відпустка не може бути меншою за чотири календарні тижні, за винятком державних свят. Працівник може запросити оплачувану щорічну відпустку за перший рік роботи, якщо він безперервно пропрацював у роботодавця не менше шести місяців.

Вимоги щодо охорони праці:

 • до початку роботи необхідно пройти інструктаж та навчання з охорони праці, які відносяться безпосередньо до вашого робочого місця та виконуваної роботи. Інструктаж та навчання з охорони праці повинні бути зрозумілі співробітнику та відповідати його професійній підготовці;
 • роботодавець має право прийняти на роботу громадянського жителя України без проходження першого обов’язкового медичного огляду відповідно до нормативних актів, що регулюють порядок проведення обов’язкових медичних оглядів, на три місяці з дня укладання трудового договору. З метою зниження ризиків для безпеки та здоров’я співробітника при працевлаштуванні на роботах підвищеної небезпеки, виняток про первинний медичний огляд не відноситься до осіб, яких передбачено працевлаштувати на роботу в особливих умовах, таких як робота на висоті (більше 1,5 м), управління кранами різної вантажопідйомності, робота з небезпечним обладнанням.

 

Якщо у вас є питання щодо правил працевлаштування або про те, що робити у разі порушення правил працевлаштування, можете їх поставити:

● в письмовій формі за е-поштою vdi@vdi.gov.lv 

● зателефонувавши за консультаційним телефоном Державної інспекції праці № 67186522.