Nosūtīto darbinieku uzraudzība
 

Darbinieku nosūtīšanas gadījumā uzraudzību un kontroli attiecībā uz darba tiesisko attiecību un darba aizsardzību regulējošo tiesību aktu ievērošanu veic Valsts darba inspekcija. Lai efektīvi veiktu pārbaudes un laikus sniegtu atbildes pieprasījuma iesniedzējiestādei citā valstī, kā arī citos gadījumos Valsts darba inspekcija sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Uzņēmumu reģistru, Valsts robežsardzi un citām valsts pārvaldes iestādēm atbilstoši to kompetencei.
Lai darbinieku norīkošanu darbā būtu vieglāk uzraudzīt, ES dalībvalstis savā starpā sadarbojas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 2014. gada 15. maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”), mērķis ir stiprināt vienotā tirgus sociālo dimensiju, aizsargāt nodarbinātos, uzlabot darba apstākļus darbinieku nosūtīšanas gadījumā, kā arī veicināt administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstu iestādēm. Direktīva 2014/67/ES sniedz detalizētāku jēdziena "darbinieka nosūtīšana" skaidrojumu, nosaka prasības par informācijas sniegšanu darbiniekiem un darba devējiem par viņu tiesībām un pienākumiem darbinieku nosūtīšanas gadījumā, izvirza noteikumus attiecībā uz valstu iestāžu administratīvo sadarbību darbinieku nosūtīšanas jomā, kā arī noteic noteikumus par dalībvalstīs veicamām pārbaudēm un kontroles pasākumiem, lai uzraudzītu darbinieka nosūtīšanas atbilstību direktīvas 96/71/EK prasībām. Latvijas tiesību aktos darbinieku norīkošanas nosacījumi ir regulēti Darba likumā.

Vairāk par darbinieku nosūtīšanu lasīt: http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=8345