Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – MK not.Nr.92).

Minētie noteikumi nosaka, ka pasūtītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Paziņojums jānosūta, ja paredzētais būvdarbu ilgums pārsniegs 30 darbadienas un būvdarbos vienlaikus tiks nodarbināti vairāk nekā 20 nodarbinātie. Paziņojums jānosūta arī tad, ja plānotais būvdarbu apjoms pārsniegs 500 cilvēkdienas, tas ir, viena vai vairāku nodarbināto kopā nostrādātās 500 darbadienas (MK not.Nr.92 12.punkts). Minēto pienākumu pasūtītājs var uzdot projekta vadītājam, par to savstarpēji vienojoties (MK not.Nr.92 13.1 punkts). Projekta vadītājs ir fiziska vai juridiska persona, kuru norīkojis pasūtītājs un kura rīkojas pasūtītāja vārdā, veicot projekta sagatavošanu, izpildi vai izpildes uzraudzību.

Līdz ar to, ja pasūtītājs ir norīkojis projekta vadītāju, piemēram, galveno būvdarbu veicēju vai atsevišķu būvdarbu veicēju, tad pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, projekta vadītājam uzdod konkrētus pienākumus, tai skaitā arī pienākumu pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu MK not.Nr.92 12.punktā minētajos gadījumos.

Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.4 panta pirmo daļu par darba aizsardzības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu Valsts darba inspekcijas amatpersonas var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu – fiziskai personai vai amatpersonai no 70 līdz 350 eiro, juridiskai personai – no 70 līdz 700 eiro.