Strādāju divās darba vietās. Abās vietās ir noslēgts darba līgums. Pirms kāda laika saslimu un biju spiesta ņemt slimības lapu A. Viens darba devējs apņēmās apmaksāt man slimības lapu, bet otrs atteicās, skaidrojot, ka slimības lapu ir jāapmaksā tikai vienam darba devējam. Vai darba devējs tā ir tiesīgs darīt? Vai ir kādi normatīvi, kas nosaka darba devējam pienākumu apmaksāt darbinieka slimības lapu A?

Ņemot vērā apstākli, ka konkrētajā gadījumā ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar diviem dažādiem darba devējiem, katrs līgums ir skatāms atsevišķi, neatkarīgi viens no otra. Katra darba līguma pusēm ir saistošas tās tiesības un pienākumi, kuras tā uzņēmusies tiesiskā kārtā, noslēdzot darba līgumu. Darba devēja atteikums apmaksāt slimības lapu A, norādot, ka darbinieka darbnespējas laiku apmaksās otrs darba devējs, nav pamatots. Konkrētajā gadījuma katram darba devējam ir saistoša likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 36. panta pirmā daļa, kas nosaka: "Darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu apliecināta pārejoša darba nespēja (izņemot darba nespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna kopšanu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80 procentu apmērā — par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 10 kalendāra dienām." Tiesību aizskāruma gadījumā, aicinām vērsties ar iesniegumu Valsts darba inspekcijā, ar lūgumu veikt faktu pārbaudi.

Sakarā ar to, ka Darba likums neparedz jautājuma risinājumu tiesību normās, darba devējs savas kompetences ietvaros var noteikt vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtību iekšējos normatīvajos aktos, ievērojot Darba likuma 6.pantā un 7.pantā nostiprinātos darba tiesību pamatprincipus, proti, darbinieka tiesisko stāvokli pasliktinošo noteikumu spēkā neesamību, kā arī vienlīdzīgu tiesību principa, t.sk., darba samaksas jautājumos ievērošanu.

Darba inspekcijas ieskatā ir iespējami vairāki konkrētās situācijas risinājuma varianti, piemēram:

1) aprēķinot vidējo izpeļņu, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummā ietver izmaksāto atlīdzību par dīkstāvi. Tādā gadījumā nostrādāto stundu skaitā jāietver tās dienas/stundas, par kurām izmaksāta atlīdzība par dīkstāvi,

2) aprēķinot vidējo izpeļņu, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummā neietver izmaksāto atlīdzību par dīkstāvi. Tādā gadījumā nostrādāto stundu skaitā nav jāietver tās dienas/stundas, par kurām izmaksāta atlīdzība par dīkstāvi.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos –

Facebook: Valsts darba inspekcija,

Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba.

Lūdzu izskaidrot atlaišanas pabalsta apmēru, kas pienākas saskaņā ar Darba likuma 112. pantu. Uzņēmumā nostrādāju 10 gadus, darba attiecības izbeidzu pēc pašas vēlēšanās. Pēc kāda laika atsāku strādāt un nostrādāju tajā pašā vietā vēl 2 gadus.  Kādā apmērā man pienākas atlaišanas pabalsts?

Atlaišanas pabalsta aprēķins tiek ņemts vērā pēc uzņēmumā nostrādātā laika, kas ir pēc pārtraukuma, proti, šajā gadījumā pēdējie 2 nostrādātie gadi. Darbiniekam šajā gadījumā pienākas atlaišanas pabalsts vienas mēneša vidējās izpeļņas apmērā.

Vēlos noskaidrot, kā ir jāapmaksā darba samaksa par darbu svētkos. Kā būtu jāapmaksā 29.03. un 30.03., ja strādā no plkst. 20.00 līdz 8.00? Vai 29.03. pēc pusnakts būtu svētku stundas un rēķina kā dubulto samaksu par stundām? Vai par darbu 30.03. maksās kā svētku dienā no plkst. 24.00 un pēc pusnakts kā parasta nakts maiņa, vai tomēr visas 24 stundas būs kā svētku stundas?

Konkrētajā gadījumā jāņem vērā, ka laika posmā no 29.03.2018. – 30.03.2018. darbinieks strādā gan nakts darbu, gan arī svētku dienā, līdz ar to var veidoties situācija, ka par darbu 30.03.2018. darbiniekam pienākas piemaksa gan par nakts darbu, gan par darbu svētku dienā.

Par nakts darbu darbiniekam jāsaņem piemaksa 50 % apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes. Darba inspekcija vērš uzmanību, ka ar nakts laiku saprotams laikposms no plkst. 22.00 līdz 6.00.

Savukārt, darbu svētku dienā var kompensēt vai nu izmaksājot piemaksu 100 % apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes, vai arī piešķirot darbiniekam atbilstošu apmaksātu atpūtu citā nedēļas dienā. Ja darbiniekam tiks piešķirta apmaksāta atpūta citā nedēļas dienā, piemaksa par darbu svētku dienā netiek izmaksāta.

Konkrētajā gadījumā par darbu svētku dienā ir uzskatāms darbs 30.03.2018. no 24.00 līdz 8.00.

 

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

 

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba.

Ja tiek izbeigtas darba attiecības savstarpēji vienojoties, un darbiniekam nav bijuši atvaļinājumi visus 6 gadus, tad, vai darba devējam ir jāizmaksā atvaļinājuma nauda par visiem 6 gadiem, vai tikai maksimums pēdējiem 2 gadiem? Mani mulsina vārds ikgadējais atvaļinājums. Vadība noteikti uzskatīs, ka tas ir par pēdējā gada neizmantoto atvaļinājumu, bet kā ir patiesībā?

Saskaņā ar Darba likuma 149.panta pirmo daļu gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Darba likuma grozījumu, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, anotācijā norādīts, ka „nav pamata uzskatīt, ka darbinieka tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu zūd arī gadījumos, kas ir saistīti ar Darba likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktā divu gadu noilguma termiņa iestāšanos. Atvaļinājuma būtība ir atpūta, kuras laikā maksā atlīdzību. Ja darbinieks nav pienācīgi izmantojis atvaļinājumus kādu laika posmu, tad, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, viņam var rasties iespēja atpūsties. Ja viņam tiek izmaksāta kompensācija, tad viņš var šo atpūtu izmantot efektīvi, bet, ja šādas kompensācijas nav, tad nav pamata runāt par pienācīgu atpūtu un šīs tiesības īstenošanu. Ne tikai taisnīgai minētā atvaļinājuma apmaksai darba tiesisko attiecību laikā, bet arī finansiālajai atlīdzībai pēc darba tiesisko attiecību beigām ir jārada darbiniekam apmaksātas atpūtas posma iespēja, pirms viņš stājas jaunās darba tiesiskajās attiecībās. Tātad arī darbinieka tiesības saņemt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu nodrošina darbinieka tiesības uz atpūtu, un, pat zūdot tiesībām uz reālu atvaļinājuma izmantošanu darba attiecību laikā, nezūd darbinieka tiesības uz kompensāciju par to. Darbinieka tiesību aizskārums, kas ir izpaudies kā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma nepiešķiršana, tiek kompensēts ar atbilstošas atlīdzības izmaksāšanu, kas rada darbiniekam iespējas uz reālu un pilnvērtīgu atpūtu pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.”*

*http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/1016FA82F40AC4EFC2257BC50037F713?OpenDocument

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba.

Darba devējs, nosūtot darbinieku uz obligāto veselības pārbaudi, nosaka laika periodu, kādā šāda pārbaude ir veicama. Obligātās veselības pārbaudes veikšanai noteiktais laiks nedrīkst būt mazāks par četrām nedēļām un ne lielāks par trijiem mēnešiem.

Ja darbinieks veselības pārbaudi veic darba laikā, darba devējam saskaņā ar Darba likuma 74.panta pirmās daļas 1.punktu par ārstniecības iestādē pavadīto laiku jāizmaksā darbiniekam darba līgumā noteiktā atlīdzība.

Ja darbinieks veic veselības pārbaudi laikā, kad viņam nebūtu bijis jāstrādā, piemēram, atpūtas dienā, darba devējam nav pienākuma atpūtas dienā pavadīto laiku ārstniecības iestādē uzskaitīt kā darba laiku un to apmaksāt.

Ja darbinieks ar darba devēja rīkojumu tiek nosūtīts uz profesionālo apmācību vai paaugstināt kvalifikāciju, mācībās pavadītais laiks tiek ieskaitīts viņa darba laikā.

Ja darbinieks tiek iesaistīts darbā nedēļas atpūtas laikā, saskaņā ar Darba likumu iespējami šādi kompensācijas mehānismi:

  1. Saskaņā ar Darba likuma 143.panta ceturto daļu darbinieku ar darba devēja rakstisku rīkojumu var iesaistīt darbā nedēļas atpūtas laikā, piešķirot viņam līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu tādā veidā, lai darbiniekam, kuram nolīgts normālais darba laiks un piecu dienu darba nedēļa, jebkurā 14 dienu laikā būtu piešķirti ne mazāk kā divi Darba likuma 143.panta pirmajā daļā noteiktie nedēļas atpūtas periodi. Šādā gadījumā tiek apmaksāta atpūtas diena, kurā darbiniekam jāpiedalās apmācībās, bet neapmaksātu atpūtas dienu piešķir, piemēram, pirmdien;

  2. Ja darba devējam nav iespējams nodrošināt darbiniekam atpūtu citā nedēļas dienā, tad konkrētajā mēnesī veidosies virsstundas. Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojas rakstveidā.

Tātad, ja puses vienojas par virsstundu darba veikšanu, tad diena, kurā darbinieks piedalās apmācībās, tiek apmaksāta saskaņā ar Darba līguma noteikumiem. Saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu darbiniekam ir tiesības saņemt piemaksu par virsstundām, kuras konkrētajā mēnesī būs izveidojušās. Tomēr puses var vienoties, ka par virsstundu darbu darbinieks saņems citu apmaksātu atpūtas laiku, kā to nosaka Darba likuma 136.panta devītā daļa: vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu vai norīkošanu to veikt darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbiniekam piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam, kā arī par šāda apmaksāta atpūtas laika piešķiršanas kārtību. Par nostrādātajām virsstundām darbinieks var izmantot apmaksātu atpūtas laiku termiņos, kas noteikti Darba likuma 136.panta desmitajā daļā.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba.

Strādāju darbu, ko veicu divatā ar savu kolēģi. Kolēģe gatavojas iet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, bet pēc tam izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu. Manas darba vietas vadība vēlas, lai es veicu divu cilvēku darbu bez papildus samaksas. Vadībai  liekas, ka darbu var veikt viens darbinieks, lai gan manu darbu jau vismaz 10 gadus veikuši 2 cilvēki. Darba apjoms nav samazinājies! Vai vadībai  ir uz to tiesības?

Darbiniekam saskaņā ar Darba likuma 51.panta pirmo daļu ir pienākums veikt tos darbus, kuri nepieciešami viņa saistības pienācīgam izpildījumam un kurus viņš ir uzņēmies saskaņā ar noslēgtā darba līguma noteikumiem.

Par papildu darba pildīšanu, piemēram, lai aizvietotu bērna kopšanas atvaļinājumā esošu darbinieku, darba devējam ir jāvienojas darbinieku. Darba likuma 65.pants nosaka, ka darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu. Darba likums neprecizē atbilstošās piemaksas apmēru, tās apmērs nosakāms, pusēm vienojoties.

Darba devējs nav tiesīgs vienpersoniski grozīt noslēgtā darba līguma noteikumus un uzlikt par pienākumu pildīt promesošā darbinieka darbu, kā arī vienpersoniski noteikt piemaksas apmēru par papildu darba veikšanu.  

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba.

Vai personai, kas ir nodarbināta pie viena darba devēja, var būt vienlaikus noteiktas divas darba samaksas sistēmas, t.i., par pamatdarbu noteikta laika algas sistēma, bet par citu – papilddarbu, noteikta akorda algas sistēma? Vai vienā līgumā var paredzēt abas algu samaksas sistēmas?

Atbilstoši Darba likuma 62.panta pirmajai daļai laika algas sistēmu vai akorda algas sistēmu uzņēmumā darba devējs organizē atbilstoši normatīvajiem aktiem un darba koplīgumam. Darbinieka darba algas sistēma tiek atspoguļota darba līgumā, kas attiecīgi nevar būt pretrunā vai nelabvēlīgāka salīdzinājumā ar normatīvajos aktos un darba koplīgumā noteikto.

Gadījumā, ja darbinieks vienojas ar darba devēju par papildu darba veikšanu, darbiniekam saskaņā ar Darba likuma 65.panta pirmo daļu ir tiesības saņemt piemaksu par šāda darba veikšanu. Piemaksas apmērs tiek noteikts, pusēm vienojoties.

Darba devējs un darba ņēmējs var brīvi vienoties par piemērojamo darba algas sistēmu, tostarp arī par laika un akorda algas sistēmu vienlaicīgu piemērošanu, īpaši gadījumos, kad darba ņēmēja pienākumos ietilps gan tāda darba veikšana, kas paredz darba devēja noteiktu darba normu izpildīšanu un kurā būtiskākais ir paveiktā darba daudzums, gan arī tāda darba veikšanu, kurā būtiskākais ir faktiski nostrādātais laiks. Darba līgumā būtu nepieciešams pēc iespējas precīzāk vienoties par konkrētiem darba pienākumiem, uz kuriem attieksies katra no piemērojamajām darba algas sistēmām un šo darba pienākumu veikšanas kārtību.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba

Aprēķinot darba algu par darbu svētku dienās no 16.04.2017 plkst. 8.00 līdz 17.04.2017 plkst. 8.00 , darba devējam konkrētajā gadījumā ir jāievēro šādas Darba likuma normas:

1) jāapmaksā faktiski nostrādātais darba laiks saskaņā ar noslēgtā darba līguma noteikumiem:

euro x 24 stundas = 120 euro

2) jāaprēķina piemaksa par darbu svētku dienā saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu:

euro x 24 stundas = 120 euro

3) jāaprēķina piemaksa par nakts darbu saskaņā ar Darba likuma 67.panta pirmo daļu:

2,50 euro x 8 stundas= 20 euro

Darbiniekam kopā par nostrādāto laiku pienākas 260 euro.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba

Darba tiesisko attiecību izbeigšanas tiesiskais pamatojums, saskaņā ar kuru darbiniekam ir tiesības saņem atlaišanas pabalstu, kā arī atlaišanas pabalsta apmērs norādīts Darba likuma 112.pantā.

Piemēram, atlaišanas pabalstu darbiniekam ir tiesības saņemt, ja darba devējs uzsaka darba līgumu saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu – sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu. Citos gadījumos, piemēram, ja darba attiecības tiek izbeigtas saskaņā ar pušu vienošanos vai pēc darbinieka uzteikuma, darba devējam nav pienākuma izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu.

Ja, izbeidzot darba attiecības, darbinieks nav izmantojis ikgadējo atvaļinājumu, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu izmaksājama neatkarīgi no darba tiesisko attiecību izbeigšanas tiesiskā pamatojuma.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba.

Saskaņā ar Darba likuma 76.panta pirmās daļas pirmo punktu darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kas ir saistīti ar komandējumu vai darba braucienu.

Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” nosaka komandējumu dienas naudu normas, viesnīcas izdevumu normas un kārtību kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar darbinieku nosūtīšanu komandējumā vai darba braucienā. Minētie noteikumi nosaka tos komandējuma izdevumu veidus, kuri darbiniekam atlīdzināmi tikai tādā gadījumā, ja par tiem ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti, piemēram, par ceļa (transporta izdevumiem), izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā, izdevumiem par bagāžas pārvadāšanu u.tml. (skat. minēto noteikumu 8.punktu). Savukārt par dienas naudas, kas darbiniekam tiek izmaksāta, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā (piemēram, par ēdināšanu, dažādiem pakalpojumiem), izmantošanu izdevumus apliecinošos dokumentus darba devējam nav jāiesniedz. Komandējuma izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm ir noteiktas Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 1.pielikumā.

Gadījumā, ja darbiniekam pirms komandējuma ir izsniegts avanss komandējuma izdevumu atlīdzināšanai, bet darbinieks neiesniedz izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus, darbiniekam ir pienākums atmaksāt izsniegto avansa summas daļu, par kuru nav iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti. Saskaņā ar Darba likuma 78.panta pirmās daļas 2.punktu darba devējam ir tiesības dot rakstveida rīkojumu par ieturējumu izdarīšanu no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas, lai atprasītu neizlietoto un laikā neatmaksāto avansu, kas izmaksāts darbiniekam sakarā ar komandējumu vai darba braucienu divu mēnešu laikā no pārmaksātās summas izmaksas dienas vai avansa atmaksāšanai noteiktā termiņa izbeigšanās dienas.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba.

Darba inspekcija informē, ka Darba likums neparedz darba devēja pienākumu, izbeidzot darba tiesiskās atlīdzības ar darbinieku, izmaksāt atlīdzību par neizmantoto apmaksāto atpūtas dienu, kura darbiniekam pienākas pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē saskaņā ar Darba likuma 74. panta sesto daļu.