VDI darbību, darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti

VDI darbību regulējošie normatīvie akti:

 1. Valsts darba inspekcijas likums https://likumi.lv/ta/id/177910-valsts-darba-inspekcijas-likums
 2. Valsts pārvaldes iekārtas likums https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
 3. Valsts civildienesta likums https://likumi.lv/ta/id/10944-valsts-civildienesta-likums 
 4. Paziņošanas likums https://m.likumi.lv/doc.php?id=212499
 5. Informācijas atklātības likums https://likumi.lv/ta/id/50601-informacijas-atklatibas-likums/redakcijas-datums/2015/10/06

 

Iesniegumu izskatīšanu regulējošie normatīvie akti:

 1. Iesniegumu likums https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums
 2. Administratīvā procesa likums https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
 3. Administratīvās atbildības likums https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
 4. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss 
 1. Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā https://likumi.lv/ta/id/314808 
 2. Trauksmes celšanas likums https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums?&search=on 
 1. Dokumentu juridiskā spēka likums https://m.likumi.lv/doc.php?id=210205
 2. Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

 

Darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti:

 1. Darba likums https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
 2. Darba strīdu likums https://likumi.lv/ta/id/67361-darba-stridu-likums?&search=on 
 3. Mikrouzņēmumu nodokļa likums https://likumi.lv/ta/id/215302-mikrouznemumu-nodokla-likums
 4. Ārstniecības likums https://likumi.lv/ta/id/44108-arstniecibas-likums?&search=on 
 5. Likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” https://likumi.lv/ta/id/38051-par-maternitates-un-slimibas-pabalstiem
 6. Likums “Par nodokļiem un nodevām” https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam 
 7. Brīvprātīgā darba likums https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums
 8. Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr.206 "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību" https://likumi.lv/ta/id/62644-noteikumi-par-darbiem-kuros-aizliegts-nodarbinat-pusaudzus-un-iznemumi-kad-nodarbinasana-sajos-darbos-ir-atlauta-saistiba-ar-pu... 
 9. Ministru kabineta 07.09.2010. noteikumi Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" https://likumi.lv/ta/id/217642-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligato-iemaksu-veiceju-registraciju-un-zinojumiem-par-valsts-socialas-apdrosinas... 
 10. Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" https://m.likumi.lv/doc.php?id=220013 
 11. Ministru kabineta 20.11.2012. noteikumi Nr. 785 "Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/252862 
 12. Ministru kabineta 07.04.2015. noteikumi Nr.167 "Noteikumi par darbinieku apliecībām" https://likumi.lv/ta/id/273311-noteikumi-par-darbinieku-apliecibam 
 13. Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumi Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu 
 14. Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/283667 

 

Darba aizsardzības prasības regulējošie normatīvie akti:

 1. Darba aizsardzības likums https://m.likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums?&search=on
 2. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums https://likumi.lv/ta/id/282077 
 3. Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi" https://m.likumi.lv/doc.php?id=11215 
 4. Ministru kabineta 21.05.2002. noteikumi Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām" https://likumi.lv/ta/id/62417-darba-aizsardzibas-prasibas-saskaroties-ar-biologiskajam-vielam 
 5. Ministru kabineta 09.08.2002. noteikumi Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" https://likumi.lv/ta/id/65158-darba-aizsardzibas-prasibas-parvietojot-smagumus 
 6. Ministru kabineta 09.08.2002. noteikumi Nr.343 "Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju" https://likumi.lv/ta/id/65157-darba-aizsardzibas-prasibas-stradajot-ar-displeju 
 7. Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumi Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" https://likumi.lv/ta/id/65619-darba-aizsardzibas-prasibas-lietojot-individualos-aizsardzibas-lidzeklus 
 8. Ministru kabineta 03.09.2002. noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā" https://likumi.lv/ta/id/66071-darba-aizsardzibas-prasibas-drosibas-zimju-lietosana 
 9. Ministru kabineta 09.12.2002. noteikumi Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu" https://likumi.lv/ta/id/69282-darba-aizsardzibas-prasibas-lietojot-darba-aprikojumu-un-stradajot-augstuma 
 10. Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumi Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku" https://likumi.lv/ta/id/71039-darba-aizsardzibas-prasibas-nodarbinato-aizsardzibai-pret-darba-vides-troksna-radito-risku 
 11. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" https://likumi.lv/ta/id/71958-darba-aizsardzibas-prasibas-veicot-buvdarbus 
 12. Ministru kabineta 13.06.2003. noteikumi Nr.300 "Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē" https://likumi.lv/ta/id/76254-darba-aizsardzibas-prasibas-darba-spradzienbistama-vide 
 13. Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumi Nr.284 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē" https://likumi.lv/ta/id/87137-darba-aizsardzibas-prasibas-nodarbinato-aizsardzibai-pret-vibracijas-radito-risku-darba-vide 
 14. Ministru kabineta 15.10.2004. noteikumi Nr.852 "Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu" https://likumi.lv/ta/id/95090-darba-aizsardzibas-prasibas-darba-ar-azbestu 
 15. Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumi Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" https://likumi.lv/ta/id/101364-noteikumi-par-komercdarbibas-veidiem-kuros-darba-devejs-iesaista-kompetentu-instituciju 
 16. Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība" https://likumi.lv/ta/id/147550 
 17. Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" https://likumi.lv/ta/id/157382-darba-aizsardzibas-prasibas-saskare-ar-kimiskajam-vielam-darba-vietas 
 18. Ministru kabineta 02.10.2007. noteikumi Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/164271-darba-vides-ieksejas-uzraudzibas-veiksanas-kartiba 
 19. Ministru kabineta 08.09.2008. noteikumi Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" https://likumi.lv/ta/id/181060-noteikumi-par-prasibam-kompetentam-institucijam-un-kompetentiem-specialistiem-darba-aizsardzibas-jautajumos-un-kompetences-nove... 
 20. Ministru kabineta 02.10.2008. noteikumi Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās" https://likumi.lv/ta/id/181871-darba-aizsardzibas-prasibas-saskaroties-ar-kancerogenam-vielam-darba-vietas 
 21. Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" https://likumi.lv/ta/id/189070-kartiba-kada-veicama-obligata-veselibas-parbaude 
 22. Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" https://likumi.lv/ta/id/191430-darba-aizsardzibas-prasibas-darba-vietas 
 23. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība" https://likumi.lv/ta/id/196653-nelaimes-gadijumu-darba-izmeklesanas-un-uzskaites-kartiba 
 24. Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumi Nr.713 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu" https://likumi.lv/ta/id/214608-noteikumi-par-kartibu-kada-nodrosina-apmacibu-pirmas-palidzibas-sniegsana-un-pirmas-palidzibas-aptiecinas-medicinisko-materialu... 
 25. Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" https://likumi.lv/ta/id/214922-apmacibas-kartiba-darba-aizsardzibas-jautajumos 
 26. Ministru kabineta 20.04.2012. noteikumi Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/173016-masinu-drosibas-noteikumi 
 27. Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.310 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā" https://likumi.lv/ta/id/247351-darba-aizsardzibas-prasibas-mezsaimnieciba 
 28. Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā" https://likumi.lv/ta/id/265121-darba-aizsardzibas-prasibas-stradajot-augstuma 
 29. Eiropas parlamenta un un padomes regula REACH (EK) Nr.1907/2006 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:LV:PDF