Darbības pilnvarojums - saskaņā ar 2008.gada 19.jūnija Valsts darba inspekcijas likumu, Valsts darba inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts uzraudzību un kontroli darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Valsts darba inspekcijas misija ir veicināt drošas, veselībai nekaitīgas un tiesiskas darba vides izveidošanu un uzturēšanu, sniedzot informāciju un profesionālas konsultācijas un īstenojot efektīvu uzraudzību.

Valsts darba inspekcija vīzija – Valsts darba inspekcija ir mūsdienīga, uz klientiem orientēta iestāde ar profesionāliem, motivētiem un lojāliem darbiniekiem. Iestādes informatīvais un inspicējošais darbs primāri ir vērsts uz nelaimes gadījumu darbā un nereģistrētas nodarbinātības prevenciju, vienlaikus nodrošinot efektīvu un operatīvu reakciju un rīcību arī citu darba attiecību un darba vides neatbilstību novēršanā un mazināšanā.

Valsts darba inspekcijas funkcijas ir:

  • uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; 
  • kontrolēt, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus;
  • konsultēt  darba devējus un darbiniekus par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību; veicina sabiedrības izpratni par darba tiesību un darba drošības normu ievērošanas nozīmību.