1. Kādi ir ESF projekta galvenie mērķi un uzdevumi? 

Atbilde: ESF projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. ESF projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. ESF projekta īstenošana ilgtermiņā veicinās kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos.

2. Kas var pieteikties atbalstam?

Atbilde: Saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalsta piešķiršanas noteikumiem (turpmāk – atbalsta piešķiršanas noteikumi), pieteikties atbalstam var uzņēmumi:

-    kas darbojas Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajos komercdarbības veidos;

-    kuriem saskaņā ar Regulu Nr.651/2014 ir piemērojams sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statuss;

-    kas nodarbina vismaz vienu nodarbināto;

-    kuri neatbilst Maksātnespējas likuma 57.pantā vai 129.pantā noteiktiem maksātnespējas kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

Atbalstu nepiešķir tiem uzņēmumiem, kuri:

-    iepriekš saņēma atbalstu programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” projekta, kas tika realizēts ESF projektu plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam, aktivitātē „Darba vides risku novērtēšana darba vietās, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un nodarbināto informēšana par darba aizsardzības jautājumiem”;

-    ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

3. Kuros gadījumos var pieteikties atbalstam “Konsultācijas darba devējiem “?

Atbilde: Saskaņā ar atbalsta piešķiršanas noteikumiem atbalstam “Konsultācijas darba devējiem” var pieteikties tie uzņēmumi, kuriem atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtībā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.660) prasībām nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns.

4. Kuros gadījumos var pieteikties atbalstam “Laboratorisko mērījumu veikšana”?

Atbilde: Saskaņā ar atbalsta piešķiršanas noteikumiem atbalstu “Laboratorisko mērījumu veikšana” var saņemt, ja uzņēmumam ir piešķirts atbalsts “Konsultācijas darba devējiem”.

5. Kuros gadījumos var pieteikties atbalstam “Darba aizsardzības speciālistu apmācība“?

Atbilde: Saskaņā ar atbalsta piešķiršanas noteikumiem atbalsta “Darba aizsardzības speciālistu apmācība” ietvaros var saņemt:

1.    darba aizsardzības speciālista apmācības, apgūstot izglītības programmu “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma”. Uzņēmums var saņemt darba aizsardzības speciālista apmācības, ja uzņēmumā ir no 1 līdz 10 nodarbinātajiem.

2.    specializēto zināšanu apmācības, apgūstot izglītības programmu „Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā [nozares nosaukums]”. Specializēto zināšanu apmācības var saņemt, ja:

- uzņēmumā ir no 6 līdz 10 nodarbinātajiem;

- dalībnieks, kurš tiek nosūtīts apgūt izglītības programmu, ir apguvis Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu (60h);

- uzņēmums pieteicas vienai nozares programmai.

3.    uzticības personas apmācības, apgūstot izglītības programmas “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” teorijas sadaļu. Uzticības personu apmācības var saņemt, ja:

- uzņēmumā ir vismaz 5 nodarbinātie;

- pieteikuma iesniegšanas brīdī uzņēmumā ir ievēlēta uzticības persona;

- uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām ir veikts darba vides riska novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns, un izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likuma 9.panta prasībām.

6.    Kāpēc tiek veikta pirmspārbaude?

Atbilde: Pirmspārbaude ir paredzēta, lai identificētu sākotnējo darba aizsardzības situāciju uzņēmumā, izvērtējot darba vides atbilstību šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz pirmspārbaudes rezultātiem, tiek lemts par atbalsta piešķiršanu.

7.    Kāpēc tiek veikta pēcpārbaude?

Atbilde: Pēcpārbaude ir paredzēta, lai uzņēmumā identificētu uzlabojumus darba aizsardzības sistēmā kā arī izvērtētu, vai kompetentā speciālista vai kompetentās institūcijas darbs veikts atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

8.    Kas sniegs atbalstu?

Atbilde: “Konsultācijas darba devējiem” atbalstu sniegs eksperti - kompetentie speciālisti un kompetentās institūcijas.  “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības” atbalstu sniegs akreditēta mācību iestāde. “Laboratorisko mērījumu pakalpojumu sniegšana” atbalstu sniegs akreditēta laboratorija.

9.    Kādā veidā un kādi dokumenti ir jāiesniedz atbalsta saņemšanai?

Atbilde: VDI mājaslapas sadaļā “projekti” –> “atbalsts darba devējiem” ir pieejamas pieteikuma veidlapas visiem atbalsta veidiem. Nepieciešams izvēlēties nepieciešamo pieteikuma veidlapu un pievienot pieteikumam pielikumu (atbilstošu savam uzņēmējdarbības veidam).  Aizpildītu un parakstītu pieteikumu un pielikumu var iesniegt:

- klātienē - Kr.Valdemāra ielā 17-17, Rīgā;

- pa pastu, nosūtot uz adresi Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga, LV-1010;

- elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv.

10.    Kad tiks pieņemts lēmums par atbalsta pieņemšanu?

Atbilde: Saskaņā ar atbalsta piešķiršanas noteikumiem pēc pieteikuma saņemšanas 3 (trīs) mēnešu laikā komisija pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

11.     Kur iespējams noskaidrot nepieciešamo informāciju par atbalsta saņemšanu? Atbilde: Ja nepieciešams saņemt papildus informāciju par Eiropas Sociālā fonda projekta atbalstiem, var rakstīt uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv vai zvanīt: 25702127, 25725168.

12.    Kur var noskaidrot informāciju par laboratorisko mērījumu cenām?  

Atbilde: Šobrīd ir izsludināts iepirkums “Laboratorisko mērījumus pakalpojumu sniegšana”, kura rezultātā pakalpojuma sniedzējs būs izvēlēts publiska iepirkuma ietvaros Tiklīdz būs zināms publiska iepirkuma uzvarētājs, VDI mājaslapā tiks publicētas un pieejamas pakalpojuma izmaksas. ESF projekta ietvaros uzņēmumi var saņemt atbalstu laboratoriskiem mērījumiem ne vairāk kā 500 EUR apmērā.

13.   Vai atbalsta “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības” ietvaros tiks kompensēti ceļa izdevumi, ja apmācības notiks citā pilsētā/novadā?

Atbilde: Atbalsta “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības” ietvaros ESF projekts nodrošinās apmācību izmaksu segšanu, taču nav paredzēts kompensēt ceļa izdevumus. VDI mājaslapā pēc publiska iepirkuma noslēgšanās tiks publicētas apmācību vietas, tādējādi atbalsta saņēmējiem būs iespēja izvēlēties tuvāko apmācību vietu.

 14.     Vai ir noteikts konkrēts datums, līdz kuram var pieteikties atbalstiem?

Atbilde: Atbalstam var pieteikties, sākot ar 2017.gada 31.oktobri līdz ESF projekta beigām vai tikmēr, kamēr būs iztērēts atbalstam paredzētais finansējums, kas ir ierobežots. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

15.    Vai iespējams konsultēties par pareizu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu?

Atbilde: Zvanot vai rakstot, izmantojot 10.punktā norādīto kontaktinformāciju, ESF projekta eksperti palīdzēs sagatavot pareizu pieteikuma veidlapu. Tāpat iespējams izmantot sagatavotos paraugus pareizai veidlapu aizpildīšanai.

16.       Kā jānorāda NACE 2.red. kods?                

Atbilde: Ir jānorada saimnieciskās darbības veidu atbilstoši NACE 2.red. - grupa un nosaukums, piemēram, 14.12. darba apģērbu ražošana.