Statuss:
Īstenošanā
logo

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku”  4.3.3.7. pasākuma “Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana” projekts

Projekta īstenotājs: Valsts darba inspekcija, K.Valdemāra iela 38-1, Rīga, LV-1010

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods: 72 mēneši 01.12.2023. - 31.12.2029.

Projekta mērķis: Valsts darba inspekcijas institucionālās veiktspējas stiprināšana un tās sniegto pakalpojumu modernizācija un kvalitātes paaugstināšana, attīstot mūsdienīgas, uz informācijas tehnoloģiju risinājumiem balstītas darba metodes.

Projekta atbalstāmās darbības:

  • Valsts darba inspekcijas nodarbināto profesionālo spēju pilnveide.
  • Darbinieku nosūtīšanas kontroles un uzraudzības sistēmas veiktspējas stiprināšanas pasākumi nacionālās un pārrobežu sadarbības ietvaros.
  • Valsts darba inspekcijas integrētās informācijas sistēmas pilnveide un elektronisko rīku  pilnveide un izstrāde.
  • Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.
  • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
  • Projekta vadība un īstenošana.

Projekta mērķgrupas:

  • Valsts darba inspekcijas nodarbinātie.
  • Nodarbinātie un darba devēji.

Finansējums:

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi 4 999 999 EUR:

  • Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 4 249 999 EUR;
  • Valsts budžeta līdzfinansējums 750 000 EUR.