Statuss:
Noslēdzies
Logo

attēls

Projekts “Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” tika īstenots laika periodā no 2008. gada līdz 2009. gadam, ar mērķi uzlabot Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI), kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, sniegto pakalpojumu kvalitāti un panāktu darba devēju, darbinieku un sabiedrības pilnīgāku informētību un darba tiesību subjektu izpratni par darba, darba drošības un arodveselības prasībām, lai veicinātu darbinieku veselībai drošas un nekaitīgas darba vides izveidi un attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi. Projekta ietvaros tika realizētas šādas aktivitātes:

 

·         sabiedrības informēšanas stratēģiju izstrāde, specializēto pētījumu darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sabiedrības informētības monitorings, tai skaitā komunikācijas auditi un sabiedriskās domas pētījumi;

·         preventīvās darba kultūras ieviešanas un sabiedrības informēšanas pasākumi par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem, tai skaitā sabiedrības informēšanas kampaņas, informatīvie semināri, informatīvu un izglītojošu materiālu izstrāde un izdošana;

·         VDI cilvēkresursu attīstība un ar to saistītie pasākumi (personāla kvalifikācijas paaugstināšana, tai skaitā profesionālās augstākās izglītības iegūšana darba aizsardzības jomā).

Projekta aktivitāšu realizācijai tika izmantoti finanšu līdzekļi 716 859,44 LVL apmērā, t.sk. Eiropas Savienības fonda finansējums - 519 737,80 LVL.

Apzinoties, ka sabiedrības informēšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem ir vitāli svarīga un sociāli nozīmīga, bet piešķirtais valsts budžeta finansējums ir nepietiekošs un līdz ar to arī pārsvarā vērsts uz VDI inspicēšanas funkciju nodrošināšanu, VDI ar ESF finansiālo atbalstu būtiski paplašināja preventīvo pasākumu klāstu un uzrunāja iepriekš nesasniegtās mērķa auditorijas. Jāatzīmē, ka ESF projekta ietvaros īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešu informētības līmeņa paaugstināšanai, kas ne tikai veido pamatu darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību kultūras veidošanai un iedzīvināšanai praksē, bet arī ļauj pasargāt jauniešu veselību vai pat dzīvību no iespējamās darba vides riska faktoru negatīvas iedarbības , piemēram, veicot algotu darbu vasarā. Ļoti veiksmīgi tika izvēlēts arī jauniešu uzrunas veids - izglītojošas īsfilmas un multfilmas, kurās uzskatami un saprotami skaidroti darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumi.

Plašu rezonansi sabiedrībā izraisīja par ESF projekta līdzekļiem realizētās informatīvās kampaņas „Darba līgums - drošāka rītdiena!” un „Strādā vesels”. Kampaņas „Darba līgums - drošāka rītdiena!” ietvaros VDI aktīvi informēja sabiedrību par legālās nodarbinātības priekšrocībām, uzsverot, ka darba līgums dod papildu drošību gan nodarbinātajiem, gan darba devējiem. Savukārt, „Strādā vesels” kampaņas mērķauditorija bija visi nodarbinātie, īpaši tie, kuri nodarbināti nozarēs, kas saistītas ar paaugstinātu risku, piemēram, kokapstrāde, metālapstrāde, pārtikas ražošana, darbs augstumā un darbs ar elektroierīcēm, kā arī citās, visbiežāk, industriālās jomās, kur pastāv risks gūt darba traumas. Tā kā cilvēka vizuālā uztvere ir viena no spēcīgākajām, mērķauditorijas uzrunāšanai tika sagatavoti informatīvi plakāti, īsfilmas, reklāmas rullīši, kuros atspoguļota skaudrā dzīves realitāte pēc darbā gūtas traumas. Kopumā kampaņas ideja bija - tieši un bez aplinkiem runāt ar cilvēkiem, kuri potenciāli var būt apdraudēti savā darba vietā.

Sabiedrības informēšanas nolūkos tika izdoti vairāki informatīvie materiāli – grāmatiņa „Tavas darba tiesības”, 8 informatīvie plakāti par nelaimes gadījumiem darbā, 5 informatīvie materiāli par darba drošību paaugstināta riska nozarēs, kā arī sagatavotas 20 informējošas un izglītojošas multiplikācijas filmas un īsfilmas par darba tiesisko attiecību un darba drošības jautājumiem.

Projekta ietvaros būtiski tika pilnveidota VDI apmācību sistēma, t.sk. izstrādātas mācību vajadzību un mācību efektivitātes novērtēšanas metodes, izstrādāti 3 apmācības moduļi (jaunpieņemto amatpersonu un darbinieku pamatapmācības programma, specializētās apmācības programma un inspektoru atkārtotas atestācijas mācību programma). Projekta starptautiskās sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi arī veicināja labas prakses pārņemšanu un izplatīšanu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Projekta laikā izstrādātie informatīvie materiāli ir pieejami:

·         Valsts darba inspekcijas youtube kontā: https://www.youtube.com/channel/UCzRa-CoVs4qDtikJ43PILdA

·         www.stradavesels.lv;

·         Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras mājas lapas www.osha.lv sadaļā “publikācijas”.

Novērtējot projekta rezultātu sociālo nozīmi, var secināt, ka projektam izvirzītais mērķis ir sasniegts (par 15% tiks samazināts atklāto darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības pārkāpumu skaits VDI apsekotajos uzņēmumos salīdzinājumā ar 2004. gadu).