Statuss:
Īstenošanā
attēls

Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos.

Projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. Projekta īstenošana ilgtermiņā veicinās kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens būs konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt. Pārējo darbības virzienu ietvaros tiks veikti pētījumi un īstenoti pilotprojekti, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Projektā plānotas galvenās atbalstāmas darbības:

1. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi;

2. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi;

3. Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide;

4. Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem;

5. Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi;

6. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

7. Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Projekta rezultātā plānots, ka atbalstu būs saņēmuši 900 mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi bīstamajās nozarēs, no kuriem 75% būs izpildījuši vismaz šādas darba aizsardzības prasības: izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likumam, veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts pasākumu plāns.

Projektu īstenos VDI sadarbībā ar 3 sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (turpmāk – LBAS), Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK) un Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts” (turpmāk – DDVVI).

Projekta darbību īstenošana tika uzsākta 2016. gada 2.ceturksnī un plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim, kopā 75 mēneši. Uzņēmumu pieteikumu pieņemšana ESF projekta atbalsta saņemšanai turpināsies līdz 2023. gada 31. janvārim.

Projekta kopējās izmaksas ir 6 889 454 EUR, tai skaitā 5 856 035  EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1 033 419 EUR valsts budžeta finansējums.