Statuss:
Noslēdzies

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

   Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” tika īstenots laika periodā no 2016. gada līdz 2023. gadam ar mērķi uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos.

   Projekta mērķis tika sasniegts, atbalstot 937 mikrouzņēmumus, mazo un vidējo uzņēmumus (saimnieciskās darbības veicējus). Savukārt iznākuma rādītājs darba vietu skaits bīstamajās nozarēs, kurās veikts darba vides risku novērtējums tika sasniegts 99,6 % apmērā no plānotā, projekta laikā veicot darba vides risku novērtējumu 3588 bīstamo nozaru uzņēmumos. Projekta rezultāta rādītājs – atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības (uzņēmums ir izpildījis vismaz šādas darba aizsardzības prasības: izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likumam, veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts pasākumu plāns), tika sasniegts 62,75 % apmērā.

   Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tika īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens bija konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņēma konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās. Pārējo darbības virzienu ietvaros tika veikti pētījumi, kā rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tika pilnveidotas Valsts darba inspekcijas profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tika nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

   Projektu īstenoja VDI sadarbībā ar trīs sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts”.

   Projekta aktivitāšu realizācijai tika izmantoti finanšu līdzekļi 6 521 695,55 EUR apmērā, t.sk. Eiropas Savienības fonda finansējums – 5 543 441,22 EUR.