Vecāko darba inspektoru komiteja

 

Vecāko darba inspektoru komiteja (Senior Labour Inspectors Committee - SLIC) ir izveidota ar Eiropas Komisijas 1995. gada 12. jūnija Lēmumu 95/319/EK.

Vecāko darba inspektoru komiteja darbojas viens pilntiesīgs loceklis no katras dalībvalsts. Pilntiesīgos tās locekļus un to aizstājējus pēc dalībvalstu ieteikuma ieceļ Eiropas Komisija. Vecāko darba inspektoru komitejas locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Viņus var iecelt atkārtoti. Vecāko darba inspektoru komitejas locekļi un eksperti nesaņem atalgojumu par darbu komitejā. Valsts darba inspekcijas pārstāvji darbojas Vecāko darba inspektoru komitejā kopš 1995. gada kā novērotāji, bet no 2004. gada - kā pilntiesīgi tās pārstāvji.

Pašlaik Vecāko darba inspektoru komitejā ir Eiropas Savienības 27 valstu pārstāvji. Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice) pārstāvji piedalās tās darbā kā novērotāji. Vecāko darba inspektoru komitejas pārstāvji tiekas divreiz gadā Eiropas Savienības Padomē prezidējošā valstī. 2015. gadā Valsts darba inspekcija organizēja sanāksmi Rīgā kā prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē.

Vecāko darba inspektoru komitejas galvenais uzdevums ir apzināt, analizēt un risināt praktiskās problēmas, kas ir saistītas ar Kopienas tiesību aktu (direktīvu) prasību darba aizsardzībā ieviešanu praksē un to uzraudzību darbavietās, kā arī izstrādāt un publicēt dokumentus, lai atvieglotu darba inspektoru darbu. Ir izstrādātas vairākas labas prakses rokasgrāmatas darba devējiem, kuras ir ievietotas www.stradavesels.lv mājas lapā, un nesaistošas vadlīnijas inspektoriem, lai būtu vienota pieeja direktīvu prasību uzraudzībā.

Vecāko darba inspektoru komiteja izstrādā trīsgadu programmu, kurā katru gadu tiek noteiktas konkrētas darbības, ņemot vērā iepriekšēja gada veikto darba vērtējumu. Vienojoties ar Komisijas pārstāvi, var veidot darba grupas. Pašlaik ir izveidotas un darbojas 5 darba grupas, kas sniedz atbalstu Vecāko darba inspektoru komitejai tās programmas izpildē.

Vecāko darba inspektoru komiteja izveidoja zināšanu apmaiņas sistēmu (CIRCABC-KSS), lai risinātu praktiskās problēmas, kas radušās, uzraugot tiesību aktu piemērošanu darba drošībā un veselības aizsardzībā, un informācijas ātru apmaiņu starp Darba inspekcijām.

Vecāko darba inspektoru komiteja ir izstrādājusi “Kopējos darba inspekcijas principus attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību darbavietā”, pēc kuriem vērtē valstu darba inspekciju sistēmas. Valsts darba inspekcija tika vērtēta 2002. un 2011. gadā. Nākošā vērtēšana ir paredzēta 2021. gadā.

 

Sīkāku informāciju par Vecāko darba inspektoru komitejas darbu var iegūt tās mājas lapā:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&intPageId=685&langId=en