VDI lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 20.nodaļas "Lēmumu pārsūdzēšana augstākai amatpersonai administratīvā pārkāpuma lietā" tiesību normām Valsts darba inspekcijas amatpersonu pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās var pārsūdzēt Valsts darba inspekcijas direktoram  10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Ja lēmums tiek nosūtīts ierakstītā sūtījumā pa pastu, par lēmuma paziņošanas dienu saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu tiek uzskatīta septītā diena no dienas, kad lēmums reģistrēts iestādē kā nosūtāmais dokuments. Sūdzība par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā iesniedzama tajā Valsts darba inspekcijas reģionālajā nodaļā, kura pieņēmusi lēmumu. Valsts darba inspekcijas reģionālā nodaļa sūdzību ar lietas materiāliem septiņu dienu laikā nosūta izskatīšanai Valsts darba inspekcijas direktoram.
Sūdzībā norāda:1) tās institūcijas (amatpersonas) nosaukumu, kurai adresēta sūdzība; 2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja sūdzību iesniedz juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, — arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu vai citu adresi, kurā viņš ir sasniedzams; 3) lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību; 4) kādā apjomā lēmumu pārsūdz un kā izpaužas lēmuma nepareizība; 5) sūdzības iesniedzēja prasījumu; 6) sūdzībai pievienotos dokumentus; 7) sūdzības sastādīšanas laiku. Sūdzību paraksta iesniedzējs vai juridiskās personas pilnvarots pārstāvis. Saskaņā ar  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo, otro daļu un 289.panta pirmo daļu Valsts darba inspekcijas direktora pieņemtu lēmumu persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, kā arī cietušais 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona — pēc tās juridiskās adreses Latvijā. Sūdzību iesniedz Valsts darba inspekcijai. Valsts darba inspekcija septiņu dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas sūdzību ar lietu nosūta rajona (pilsētas) tiesai pēc piekritības."

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu  un 79.panta pirmo daļu Valsts darba inspekcijas amatpersonu izdotos administratīvos aktus adresāts, trešā persona un citas Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajā daļā noteiktas personas var apstrīdēt Valsts darba inspekcijas direktoram viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Administratīvais akts stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu administratīvo aktu uzskata par paziņotu adresātam septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ja dokuments nosūtīts kā ierakstīts sūtījums. Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedz Valsts darba inspekcijas reģionālajai nodaļai, kura ir izdevusi administratīvo aktu. Iesniegumā norāda: 1) kuru administratīvo aktu apstrīd; 2) kādā apjomā administratīvo aktu apstrīd un kā izpaužas administratīvā akta nepareizība; 3) lūgumu. Valsts darba inspekcijas direktora lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā pēc piekritības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.