Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Darba devējs izmeklē tos darbā notikušos nelaimes gadījumus, kuros cietušajam gūtās traumas vai veselības traucējumi nav smagi, kā arī, neatkarīgi no smaguma pakāpes, nodarbinātais cietis ceļu satiksmes negadījumā, nelaimes gadījums noticis ārvalstīs un nelaimes gadījums noticis ar profesionālu sportistu. Veselības traucējumu smaguma pakāpe tiek noteikta, atbilstoši ārsta izziņai par veselības traucējumu smaguma pakāpi. Nelaimes gadījuma izmeklēšanas rezultātā sagatavo Aktu par nelaimes gadījumu darbā (akts) darba devējs caur e-pakalpojumu nosūta Darba inspekcijai saskaņošanai. Pēc atbildes saņemšanas no Darba inspekcijas par nelaimes gadījuma darbā akta saskaņošanu, to papīra formā (pa pastu vai personīgi) ar pielikumiem iesniedz reģistrēšanai Darba inspekcijā. Darba devējs aktu papīra formā var neiesniegt, ja aktu un tā pielikumus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un iesniedz elektroniski. Ja nelaimes gadījums darbā noticis, bet cietušajam darba nespēja nav bijusi ilgāka par trīs (3) diennaktīm, kā arī, ja nelaimes gadījuma rezultātā cietušajam konstatēts inficēšanās risks, darba devējs notikušo nelaimes gadījumu izmeklē, bet sagatavoto aktu Darba inspekcijā nereģistrē.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Iesniedzamie dokumenti:
  1.) darba devēja sagatavotais Akts par nelaimes gadījumu (3 eksemplāri);
  2.) rīkojums par darba devēja izveidoto nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisiju;
  3.) izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi;
  4.) cietušā, nodarbināto un liecinieku paskaidrojumi;
  5.) nelaimes gadījuma vietas raksturojums;
  6.) citi dokumenti, kas raksturo nelaimes gadījumu.

 2. Atbildes saņemšana no Darba inspekcijas
  Atbildes saņemšana no Darba inspekcijas par to, ka ieniegtais darba devēja akts ir reģistrēts un pieņemts Darba inspekcijā, vai arī noraidīts.

Saņemt pakalpojumu