Latvijas Republikas Zemessardzes likumā, Militārā dienesta likumā un Darba likumā ir skaidri noteikti tie gadījumi, kad darba devējam ir pienākums atbrīvot Zemessardzes uzdevumu pildīšanā iesaistīto zemessargu un uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru no darba pienākumu pildīšanas, kā arī noteikts, kuros gadījumos darba devējam par šo laiku ir pienākums izmaksāt zemessargam un rezerves karavīram Darba likuma 74. panta trešajā daļā noteikto darba samaksu (ja darbiniekam ir noteikta laika alga - viņam izmaksā noteikto darba samaksu; ja darbiniekam ir noteikta akorda alga - viņam izmaksā vidējo izpeļņu), un kuros gadījumos darba devējam ir izvēles tiesība – izmaksāt vai neizmaksāt par šo laiku atlīdzību.

Gadījumos, kad darba devējam ir izvēles tiesība, jānodrošina vienlīdzīgos apstākļos vienlīdzīgu attieksmi – nedrīkst būt situācija, ka vienam darbiniekam izvēles situācijā saglabā darba samaksu, bet otram - nē.