Jaunumi

2020. gada 28. septembrī Valsts darba inspekcija (VDI) uzsāk tematiskās pārbaudes par ķīmisko vielu un maisījumu lietošanu darba vietās, kuru laikā tiks apmeklēti apmēram 150 uzņēmumi visos Latvijas reģionos, kas ikdienā savā komercdarbībā izmanto  un  uzglabā ķīmiskās vielas un maisījumus.

Saskaņā ar Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER) 2019. gada datiem Latvijā aptuveni 41% uzņēmumu ikdienā izmanto dažādas bīstamas ķīmiskas vielas un maisījumus, kas nevērīgas rīcības rezultātā var apdraudēt gan darbinieku drošību, gan veselību. 

VDI, pamatojoties uz pēdējos trīs gados darbā notikušo nelaimes gadījumu analīzi, ir secinājusi, ka biežāk nelaimes gadījumi, kurus izraisījuši ķīmisko vielu un maisījumu nedroša lietošana darba vietās, notiek apstrādes nozarē (kokapstrādes, mēbeļu, metāla ražošanas, gumijas un plastmasas u.c. ražošanas uzņēmumos), autoservisos un lauksaimniecības uzņēmumos. Nodarbinātie savainojas, jo ķīmiskās vielas un maisījumi nokļūst uz ādas, radot apdegumus, iešļakstās acīs, jo netiek lietoti piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi. Nelaimes gadījumu darbā cēloņu analīze liecina, ka bieži nodarbinātie neapzinās vai arī nav iepazīstināti ar riskiem, kas pastāv, strādājot ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem. Ir gadījumi, kad nodarbinātais pat nezina, ar kādām ķīmiskajām vielām un maisījumiem viņi strādā. Ķīmisko vielu un maisījumu lietošana var izraisīt arī veselības problēmas, kuru sekas var būt neatgriezeniskas un ļoti nopietnas – piemēram, ļaundabīgie audzēji. Tāpat bieži diagnosticētas arodslimības citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir alerģiskās slimības (piemēram, bronhiālā astma, hroniski ādas bojājumi), kas radušās pēc alerģisku vielu lietošanas darba vidē. Tāpēc tematisko pārbaužu laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, vai uzņēmumā ir ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas, kurās ir informācija par to bīstamību un veicamajiem pasākumiem, kas šo bīstamību var novērst vai būtiski samazināt, kā arī vai šī informācija ir pieejama un saprotama nodarbinātajiem.

Pašreizējā situācija liecina, ka darba devēji neapzinās ķīmisko vielu un maisījumu radīto risku nodarbināto veselībai un drošībai, tādēļ VDI rīko atkārtotas pārbaudes. Ja iepriekšējā tematiskajā pārbaudē VDI inspektori pārbaudīja ķīmisko vielu un maisījumu drošu lietošanu uzkopšanas darbos, tad šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta ķīmisko vielu un maisījumu marķēšanai, uzglabāšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu pareizai izvēlei un lietošanai. Īpašā fokusā būs darba vietas,  kurās darba procesā izmanto kancerogēnās vielas – vielas, kas spēj izraisīt ļaundabīgos audzējus. VDI inspektori pārbaudīs, cik kvalitatīvi veikta pastāvošo darba vides risku novērtēšana katrai ķīmiskajai vielai un maisījumam, sagatavota darba aizsardzības dokumentācija, īstenota nodarbināto apmācība, kā arī cik atbilstoša un precīza ir nodarbināto nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm.

Tāpat VDI atgādina, ka šobrīd tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001), kura mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Šī projekta ietvaros uzņēmumiem ir iespējams pieteikties atbalstam, lai sakārtotu savu darba vidi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vairāk informācijas: http://vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/eiropas-sociala-fonda-projekts-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiskas-ieviesanas-un-uzraudzibas-pilnveidosana-(nr-7-3-1-0-16-i-001)/