Jaunumi
logo

Ņemot vērā dāsni uzsnigušo sniega daudzumu, Valsts darba inspekcija aicina pastiprinātu uzmanību pievērst drošības jautājumiem sniega tīrīšanas darbos. Sniega un lāsteku tīrīšanai uz māju jumtiem ir saistīta ar paaugstinātu bīstamību. Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jānovērtē darba vides riski un jānosaka pasākumi šī riska mazināšanai, novēršanai. Lai sniega tīrīšanu no jumta varētu veikt droši, ir nepieciešams specializēts aprīkojums un īpašas iemaņas. Nav pieļaujama paštaisītu ierīču un aprīkojuma lietošana, jo tā darbiniekus nepasargās no nelaimes. Izmantojot pretkritiena sistēmas, īpaša uzmanība jāpievērš to stiprinājumiem uz jumta. Nodarbinātajiem, kuri strādā sniega tīrīšanā no jumta, jābūt īpaši apmācītiem lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL). Nodarbinātie jānodrošina ar apaviem ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri un atbilstošu apģērbu. Ieteicams darbus neveikt vienam cilvēkam, bet nodrošināt arī otra nodarbinātā atrašanos lejā, kā arī rast iespēju viņiem sazināties ar rācijām, mobilajiem telefoniem. Otrajam nodarbinātajam būtu jāregulē gājēju plūsma, lai notīrītais sniegs netraumētu gājējus. Tāpat lejā jābūt norobežotai šai bīstamajai zonai. Jāņem vērā arī laika apstākļi - spēcīgas snigšanas, puteņa, vai stipra vēja laikā šādi darbi nebūtu jāveic. Atgādinām, ka pusaudžus aizliegts nodarbināt augstumā!

Uzmanība jāpievērš atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu-pretkritiena sistēmām ķermeņa aizsardzībai lietošanai, kā arī stiprinājumiem uz jumtiem, veicot sniega tīrīšanas darbus. Pretkritiena sistēmas konstruētas ar mērķi pasargāt cilvēku kritiena gadījumā un paredzētas lietot visās darba vietās, kur pastāv kritiena risks no augstuma. Darbam augstumā nedrīkst lietot paštaisītas ierīces un aprīkojumu. Ir novērots, ka lielā darba apjoma dēļ šie darbi tiek veikti arī diennakts tumšajā laikā. Šādos gadījumos uz jumta jānodrošina arī piemērots apgaismojums. Darba devējiem ir jānovērtē sētnieku darba apjomi. Garās darba stundas un smagā sniega tīrīšana rada fiziskas pārslodzes, kā rezultātā var rasties akūtas veselības problēmas.

Par to, kā strādāt droši, jādomā gan tiem, kam jumtu tīrīšana no sniega ir algots darbs, gan tiem, kuri tīra savu privātmāju jumtus.

 

Šeit pieejami skaidrojošie materiāli par darbu augstumā:

http://stradavesels.lv/Uploads/2017/02/06/Jumtu_tirisana_infogr.png

http://stradavesels.lv/Uploads/2014/03/10/23_2011_Atgadne_darbs_augstuma.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=FKDQweohx5s

Darbos uz jumta jālieto individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi

MK 143 79.p.⃰

Veicot darbu augstumā, par individuālo aizsardzības līdzekli aizsardzībai pret kritieniem jāizmanto drošības sistēma, kura sastāv no iekares, kas aptver kājas, vidukli, krūšu kurvi un plecus, un ierīces ķermeņa noturēšanai un kritiena apturēšanai kopā ar vienu vai vairākiem šādiem specifiskā aprīkojuma elementiem.

MK 143 29.p.

Ja jumta slīpums ir tuvu vertikālam vai darbs jāveic pie jumta malas ar daļēju atbalstu uz pamata virsmas un nodrošināta pretkritiena aizsardzība, darbu jāveic, izmantojot atbilstošu industriālā alpīnisma drošības sistēmu vai lietojot citu aprīkojumu, sastatnes vai pacēlāju.

MK 143 81.p.

Ja darba vietai augstumā piekļūst un darbu veic, izmantojot virves un stiprinājumus, jāievēro šādi nosacījumi (piemēram, uz slīpiem jumtiem), tad:

  1. drošības sistēma sastāv vismaz no divām atsevišķi un droši nostiprinātām virvēm vai citiem diviem neatkarīgiem drošības punktiem, vienu no tiem izmanto par piekļūšanas, nolaišanās un atbalsta līdzekli (turpmāk – darba virve), bet otru – par drošības līdzekli;
  2. nodrošina ar pretkritiena IAL, kas savienota ar drošināšanas virvi

MK 143 86.p.

Jānodrošina enkurpunkti

MK 143 22.4.p.

Jānodrošina ķivere, ko iespējams piestiprināt ar zoda siksnu

MK 143 33.1., 33.3.p.

Darbiniekam, kurš lejā koordinē darbus, jānodrošina ķivere

MK 372 1.pielikuma 1.1.p.

Jāveic pasākumi lai novērstu priekšmetu krišanas risku (piemēram, sniega lāpstu u.c. darba rīku krišanu)

MK 143 69.p.

Jānodrošina apgaismojums (diennakts tumšajā laikā)

MK 359 29.4.p.

Pirms darbu veikšanas nodarbinātie jānosūta uz OVP darbam augstumā

MK 219 2.pielikuma 1.p. vai 2.p.

Jāveic bīstamās zonas apzīmēšana, norobežošana

MK400 38., 39., 40.p. MK143 16.p.

 

2014. gada 18. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (MK 143) - https://likumi.lv/ta/id/265121-darba-aizsardzibas-prasibas-stradajot-augstuma

2009. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (MK 219 - https://likumi.lv/ta/id/189070-kartiba-kada-veicama-obligata-veselibas-parbaude

2002. gada 7. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (MK 400) - https://likumi.lv/ta/id/66071-darba-aizsardzibas-prasibas-drosibas-zimju-lietosana

2002. gada 24. augusts Ministru kabineta noteikumi Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (MK 372) - https://likumi.lv/ta/id/65619-darba-aizsardzibas-prasibas-lietojot-individualos-aizsardzibas-lidzeklus