ESF projekts Jaunumi
bilde

Valsts darba inspekcija aicina uz savu stendu izstādes “Pavasaris 2022” ietvaros, lai aktualizētu darba aizsardzības jautājumus, kas notiek no 12. līdz 14. maijam biznesa centrā Rāmava.

Valsts darba inspekcija (VDI) aicina izstādes “Pavasaris 2022” apmeklētājus pievērst uzmanību darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu prasību ievērošanas nozīmīgumam. Lai mudinātu darba devējus nodrošināt drošu darba vidi saviem darbiniekiem, VDI kopā ar sadarbības partneriem īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu, kura ietvaros darba devējiem ir iespēja bez maksas saņemt atbalstu darba aizsardzības sakārtošanai uzņēmumā un dot iespēju kādam darbiniekam apgūt darba aizsardzības speciālista profesiju, lai turpmāk uzņēmums patstāvīgi varētu uzturēt darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija nodrošina konsultācijas darba strīdu risināšanas jautājumos un atbalstu kolektīvo pārrunu organizēšanai. Rīgas Stradiņu universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts” nodrošina konsultācijas par bioloģisko risku novēršanu darba vidē, darba ņēmēju apmācības par drošu uzvedību darbā un drošām darba metodēm, kā arī apmācības darba ņēmējiem, darba devējiem, darba aizsardzības speciālistiem un izglītības iestāžu audzēkņiem par dažādām darba tirgus aktualitātēm kontekstā ar darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem.

Savukārt VDI ESF projekta ietvaros nodrošina iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt kompetento darba aizsardzības institūciju konsultācijas, kuru ietvaros tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums, nepieciešamības gadījumā veicot arī vajadzīgos laboratoriskos mērījumus un sniedzot konsultācijas darba aizsardzības struktūras izveidē. Darba devējiem ir iespēja šī ESF projekta ietvaros piedalīties darba aizsardzības speciālistu un/vai uzticības personu apmācībās, lai apmācītu kādu savu darbinieku, kurš turpmāk varētu uzņēmumā nodrošināt darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu. Minētais ESF projekta atbalsts sniedz uzņēmumiem nenovērtējamu iespēju nodrošināt saviem darbiniekiem drošu darba vidi ilgtermiņā.

 Ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par darba aizsardzību vai pieteikt uzņēmumu atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros, tiek aicināts apmeklēt VDI stendu.

 Izstādes laikā VDI stendā apmeklētājiem tiks sniegtas konsultācijas, kā pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.