Jaunumi
logo

Valsts darba inspekcija ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros 2022. gadā turpinās pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021” īstenošana. Pētījumu rezultāti palīdzēs veidot uz kvalitatīviem un ticamiem datiem un statistiku balstītu nodarbinātības un sociālo politiku Latvijā.

Pētījumu veic Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūru Kantar (SIA TNS Latvia).

Pētījuma mērķis ir noskaidrot situāciju darba aizsardzības jomā Latvijā un izstrādāt ieteikumus šo jomu regulējoša tiesiska pamata pilnveidošanai, lai veicinātu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, kā arī priekšlikumus citiem veicamajiem pasākumiem, lai uzlabotu darba apstākļus un darba vidi Latvijas uzņēmumos.

Pētījuma ietvaros paredzēts aptaujāt 2500 darba ņēmējus, 1000 darba devējus, 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, 200 darba aizsardzības speciālistus, 200 arodslimniekus, kā arī organizēt 5 fokusgrupu diskusijas ar 40-50 dalībniekiem, tai skaitā ar darba devējiem, nozares ekspertiem, darba aizsardzības speciālistiem ar augstāko profesionālo izglītību.

Intervijas ir anonīmas. Pētījumā iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā. Respondentu individuāli sniegtā informācija nebūs pieejama ne darba devējiem, ne valsts iestādēm, ne kādai citai trešajai personai.

Pētījuma rezultāti palīdzēs:

  • identificēt esošās problēmas un nepilnības darba vides organizēšanā uzņēmumos Latvijā;
  • izvērtēt iepriekš veikto ESF pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā” pētījumu (par laika periodu no 2005. līdz 2018. gadam) sniegto ieteikumu īstenošanu;
  • noteikt nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus normatīvajos aktos darba aizsardzības jomā, lai samazinātu administratīvo slogu darba devējiem un veiktu iedzīvotājiem draudzīgas izmaiņas nodarbinātības jomā.

Pētījums tiek veikts piekto reizi, nodrošinot datu nepārtrauktību.