ESF projekts

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu veicinās darba drošības uzlabošanu uzņēmumos, īpašu uzmanību pievēršot mikro un mazajiem bīstamo nozaru uzņēmumiem, ņemot vērā identificētās problēmas darba aizsardzības jomā.


Iepriekšminēto paredz otrdien, 1. martā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”.

Paredzēts īstenot darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības, kā arī pilnveides pasākumus. Plānots arī atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem, sniedzot gan konsultatīvu atbalstu darba aizsardzības sistēmas sakārtošanā, gan izstrādājot palīgmateriālus darba vides risku novērtēšanai. Paredzēts veikt arī virkni informatīvi izglītojošus pasākumus preventīvās kultūras paaugstināšanai, tostarp labās prakses pieredzes apmaiņas pasākumus darba devējiem, praktiskās apmācības nodarbinātajiem, izglītojošus pasākumus profesionālo skolu jauniešiem. Tāpat paredzēti Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveides pasākumi.


Saskaņā ar pētījuma Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013 rezultātiem, tikai 28,5% uzņēmumu ir pilnībā veikts darba vides risku novērtējums un sagatavots darba aizsardzības pasākumu plāns, 19% daļēji, bet 49% uzņēmumu tāds nav veikts vispār. Biežāk darba vides risku novērtējums nav veikts mikrouzņēmumos un uzņēmumos, kuros galvenā darbības nozare ir ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (22,0%), zivsaimniecība (26,4%) un lauksaimniecība, mežsaimniecība (32,6%). Savukārt pasākumu plāns sagatavots tikai 62% uzņēmumu, kuros veikts darba vides risku novērtējums (pilnībā vai daļēji). Tas liecina, ka uzņēmumi nav sakārtojuši drošu darba vidi saviem darbiniekiem, neskatoties uz likumdošanas prasībām.

Lai apzinātu aktuālo situāciju, sekotu līdzi darba aizsardzības situācijai uzņēmumos un veiktu atbilstošus uzlabojumus, paredzēts turpināt Darba apstākļu un risku pētījumus, kā arī veikt dažādu aktuālo problēmu cēloņu, analīzes pētījumus, piemēram, par jauno nodarbinātības formu izplatību un ieviešanu darba tirgū, darba strīdu praktiskas risināšanas sistēmas pilnveidi.

Vienlaikus kā viena no aktuālām un nepieciešamām aktivitātēm, kas jau pierādījusi savu nozīmību, ir konfliktsituāciju (darba strīdu) efektīva izšķiršana, kas palīdzētu gan nodarbinātajam, gan darba devējiem aizsargāt savas tiesības un intereses.

Kopējais finansējums ir 12, 64 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 10, 75 milj. eiro un valsts budžeta finansējums –1, 89 milj. eiro. Projekta ietvaros līdz 2022.gada 31.decembrim kopumā tiks atbalstīti 4700 uzņēmumi.

Paredzēts, ka šo pasākumu īstenos Valsts darba inspekcija, kuras sadarbības partneri būs – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un Rīgas Stradiņa universitāte (“Darba drošības un vides veselības institūts”).