ESF projekts Jaunumi

Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019 – 2021” mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma vai tā praktiskās ieviešanas uzlabošanai. Pētījums ir nepieciešams, lai īstenotu kvalitatīvu un uz mērķi orientētu politiku darba attiecību un darba aizsardzības jomā, veicot monitoringu un apzinot aktuālo situāciju, kā arī identificējot aktuālo problēmu cēloņus.

Pētījuma rezultāti atspoguļo Latvijas iedzīvotāju un speciālistu informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem, attieksmi pret darba aizsardzību un tās nozīmi uzņēmuma darbībā, kā arī darba devēju un nodarbināto iesaisti sociālajā dialogā uzņēmumos. Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā, 2019-2021” ietvaros iegūtie rezultāti un to salīdzinājums ar iepriekšējo periodu pētījumiem ir izmantoti, lai sagatavotu ieteikumus pasākumiem valstiskā līmenī ar mērķi veicināt darba apstākļu uzlabošanos uzņēmumos. Tāpat ir identificēti darba aizsardzības aspekti, par kuriem darba devējiem un nodarbinātajiem trūkst informācijas, kā arī sniegti priekšlikumi situācijas uzlabošanai.

Pētījumu pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma veica Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības un SIA “TNS Latvia” pētnieku komanda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros.