ESF projekts

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu plāno veicināt darba drošības uzlabošanu uzņēmumos, īpašu uzmanību pievēršot mikro un mazajiem bīstamo nozaru uzņēmumiem, ņemot vērā identificētās nepilnības darba aizsardzības jomā.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 6. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos īstenošanas noteikumi”. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina Ministru kabinetā.

Paredzēts īstenot darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības, kā arī pilnveides pasākumus. Plānots arī atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem, kā arī preventīvie pasākumi darba vietām ar paaugstinātu darba vides risku, tostarp informatīvi izglītojoši pasākumi. Tāpat paredzēti Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveides pasākumi.

 

Saskaņā ar pētījuma Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013 rezultātiem, tikai 28,5% uzņēmumu ir pilnībā veikts darba vides risku novērtējums, 19% daļēji, bet 49% uzņēmumu tāds nav veikts vispār. Biežāk darba vides risku novērtējums nav veikts mikrouzņēmumos un uzņēmumos, kuros galvenā darbības nozare ir ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (22,0%), zivsaimniecība (26,4%) un lauksaimniecība, mežsaimniecība (32,6%). Savukārt pasākumu plāns sastādīts tikai 62% uzņēmumu, kuros veikts darba vides risku novērtējums (pilnībā vai daļēji). Tas liecina, ka uzņēmumi nav sakārtojuši drošu darba vidi saviem darbiniekiem, neskatoties uz likumdošanas prasībām.

 

Lai apzinātu aktuālo situāciju, paredzēts turpināt aktuālo problēmu cēloņu identificēšanu, veicot dažādus pētījumus. Tie būtu vērsti uz darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveidi, analizējot aktuālu jautājumu iespējamos risinājumus un to ietekmi uz esošo situāciju.

 

Vienlaikus kā viena no aktuālām un nepieciešamām aktivitātēm, kas jau pierādījusi savu nozīmību, ir konfliktsituāciju (darba strīdu) efektīva izšķiršana, kas palīdzētu gan nodarbinātajam, gan darba devējiem aizsargāt savas tiesības un intereses.

 

Specifiskā atbalsta mērķa kopējais finansējums ir 12 643 472 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 10 746 951 eiro un valsts budžeta finansējums –1 896 521 eiro. Plānots, ka projekta ietvaros līdz 2022. gada 31. decembrim kopumā tiks atbalstīti 4700 uzņēmumi.

 

Projekta sadarbības partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija – sniegs konsultatīvu atbalstu darba strīdu praktiskai risināšanai, kā arī pieteikumu sagatavošanai konsultatīvā atbalsta (konsultācijas, laboratoriskie mērījumi un apmācības) saņemšanai bīstamo nozaru uzņēmumiem.

 

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

  

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, viktorija.buraka@lm.gov.lv