Logo

Pamatinformācija

Analizējot esošo pētījumu datus, Valsts darba inspekcijas (VDI) Youtube kanālā skatīto videomateriālu skaitu, 2012.-2018.gadā VDI organizēto darba aizsardzības filmu pēcpusdienu cikla apmeklētāju atsauksmes, kā arī darba aizsardzības informatīvo semināru dalībnieku aptauju rezultātus, informatīvie videomateriāli un filmas, t.sk. animācijas filmas (tālāk tekstā filmas) ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem.

Tādējādi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstītā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānā 2023.gadam” kā viena no aktivitātēm atkārtoti tiek īstenots konkurss Latvijas uzņēmumiem, iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (t.sk., izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem) par finansiālu atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai vai jau uzņemtu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai (plāns apstiprināts Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomē).

Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 3 informatīvu filmu sagatavošanai vai esošu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.

 

Konkursa mērķi

Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” mērķi ir:

  • atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus sagatavot nodarbinātajiem paredzētus videomateriālus par darba aizsardzības prasībām un problēmām;
  • demonstrēt darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības labās prakses ievērošanas priekšrocības;
  • aicināt aizdomāties par darbā notikušo nelaimes gadījumu sekām, kā arī veselības traucējumiem, kas saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību;
  • izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus un apmācības materiālus par darba aizsardzību;
  • popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu izstrādāšanu par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem;
  • nodrošināt informatīvo videomateriālu par darba aizsardzības jautājumiem pieejamību citu uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāli izglītojošām izglītības iestādēm un citiem interesentiem.

Vispārējās prasības

Informatīvo / mācību filmu mērķis

Informēt nodarbinātos un sabiedrību par nepieciešamību un pieredzi izmeklēt un novērst darbā notikušos nelaimes gadījumiem, stiprinot uzņēmumu sistēmas attiecībā uz gandrīz  notikušo nelaimes gadījumu darbā  ziņošanu, izmeklēšanu, reģistrēšanu un novēršanu.

2023. gada filmu konkursa prioritāte ir skaidrojums par vienkāršiem un skaidriem principiem, kā iesaistīt darbiniekus gandrīz notikušo nelaimes gadījumu darbā un bīstamo situāciju ziņošanā, kā izmeklēt šīs situācijas un kā novērst tās.

 

Mērķauditorija

Dažādu vecuma un nozaru nodarbinātie un Latvijas iedzīvotāji, t.sk. topošie nodarbinātie (piem., vispārējo un profesionāli izglītojošo izglītības iestāžu audzēkņi).

Apjoms un veids

Plānotajai vai jau sagatavotajai filmai jābūt veidotai par konkrētā uzņēmuma vai nozares darba vidi, tajā esošajiem riska faktoriem, nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem, gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem,  notikušiem nelaimes gadījumiem vai bīstamām situācijām darbā. Pretendents var izvēlēties arī citu tēmu, kas saistīta ar sabiedrības izpratnes līmeņa paaugstināšanu par darba aizsardzības jautājumiem un / vai drošas uzvedības veicināšanu darba vidē, tomēr papildus punkti vērtēšanas procesā tiks piešķirti, ja tēma būs saistīta ar iepriekš aprakstīto 2023.gada prioritāti.

 

Filmas garums: ne īsāks kā 2,5 minūtes, ne garāks kā 10 minūtes.

Formāts: filmas failam ir jābūt atskaņojamam, izmantojot populārākās videoprogrammas (piem., MS Windows Media Player, VLC vai līdzīgas), gan izmantojot datoru, gan DVD atskaņotāju.

Filmas izšķirtspējai jābūt: vismaz 720p

Pretendentam jānodod konkursa rīkotājam:

  • datu fails ar filmas materiālu ievietošanai interneta vidē (piemērotā formātā).

Mūzika

Filmā izmantotajai mūzikai (ja tāda būs) ir jābūt saturiski atbilstošai.

Izmantotajam muzikālajam pavadījumam ir jābūt brīvam no autortiesībām visā ES teritorijā.

Valoda

Filmai jābūt ieskaņotai latviešu valodā.

Filma papildus var būt tulkota arī citās valodās un / vai titrēta.

Īpašie nosacījumi

Žūrijas komisija vai RSU DDVVI pirms atbalsta piešķiršanas pārskatīs sagatavoto materiālu, lai pārliecinātos par to, vai materiālā netiek demonstrēta darba aizsardzības noteikumu neievērošana, kā arī nav ietverta kāda uzņēmuma, preces vai pakalpojuma reklāma.

Sagatavojamai vai jau esošai filmai jānodrošina atsauce par finansējuma avotu pēc noteikta parauga.

Ja pretendents iesniedz konkursam pieteikumu par jau sagatavotu filmu, tā jāiesniedz kopā ar pieteikumu.

Pretendents nodod filmas autortiesības konkursa rīkotājam tādā apjomā, kas atļauj to publiski atskaņot un izplatīt dažādām auditorijām, kā arī ievietot dažādos interneta medijos vai cita veida informatīvos izdevumos, nodrošinot attiecīgu atsauci uz izstrādātāju un bez tiesībām gūt tiešu materiālu labumu par tā izmantošanu. 

Konkursa norise

Konkursu rīko: Rīgas Stradiņa universitātes Aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.

Konkursa balvu fonds: 3 (trīs) balvas, katra 1900,00 Eiro (viens tūkstotis deviņi simti eiro 00 centu) apmērā (bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā).

Lēmumu par konkrētu pretendentu atbalstīšanu pieņems konkursa žūrija, kurā ietilpst Valsts darba inspekcijas, Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes Aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūts”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Katrs Pretendents var saņemt atbalstu tikai par vienu sagatavoto materiālu.

Konkursa norises laiks

Konkursa izsludināšanas datums: 01.02.2023.

Pieteikumu pieņemšana līdz: 01.03.2023.

Pieteikumu izvērtēšana un žūrijas lēmuma paziņošana: līdz 15.03.2023.

Līguma par atbalstu noslēgšana: līdz 22.03.2023.

Filmu gatavošana un iesniegšana, žūrijas komisijas materiāla pārbaude: līdz 01.10.2023.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanās konkursam notiek, Pretendentiem iesniedzot noteiktas formas pieteikumu Nolikuma 1.pielikums):

  • Pieteikums ir jānosūta elektroniskā formātā kā Microsoft Word dokuments;
  • Pieteikumam iespējams pievienot dažādu papildus informāciju (videomateriālus, fotoattēlus utmldz.);
  • Ja pretendents iesniedz konkursam pieteikumu par jau sagatavotu filmu, tā jāiesniedz kopā ar pieteikumu vai nu kā atsevišķs DVD disks / USB zibatmiņa vai arī pieteikumā jānorāda saite uz tās atrašanās vietu internetā.

Žūrijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un paskaidrojumus par konkrētā uzņēmuma / organizācijas pieteikumu.

Aizpildīta Pieteikuma veidlapa, kā arī papildu informācija jāiesniedz elektroniski līdz 2023.gada 1.martam (ieskaitot), sūtot uz e-pasta adresi – ilze.feldberga@rsu.lv, norādot „Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” – UZŅĒMUMA NOSAUKUMS” (norādot sava uzņēmuma nosaukumu).

Iesniedzējs saņems apstiprinājuma e-pastu, kas apliecinās, ka Jūsu pieteikums ir saņemts un nodots žūrijas komisijai.

1.pielikums

Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai”

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Apraksts

Filmas nosaukums

 

UZŅĒMUMA / ORGANIZĀCIJAS

NOSAUKUMS

 

DARBINIEKU SKAITS

 

Adrese

 

Tālruņa numurs

 

Kontaktpersonas vārds un uzvārds

 

E-pasts

 

NOZARE (NACE kods)

 

 

Filmas sižeta apraksts un īss scenārijs – norādot pamatojumu filmas uzņemšanai, svarīgākās tēmas un aptuvenu filmas satura izklāstu (max 3000 rakstu zīmes). Ja Pieteikums tiek iesniegts par jau sagatavotu filmu, šī sadaļa nav jāaizpilda.

 

 

 

                                                                

Paredzamais (esošais) filmas garums: