Jaunumi

31. oktobrī tiek uzsākta Valts darba inspekcija Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros, bīstamo nozaru uzņēmumu darba devēju pieteikumu pieņemšana konsultatīvā atbalsta saņemšanai, kas darba devējam dos iespēju praktiski ieviest uzņēmumā darba aizsardzības prasības, samazinot uzņēmuma izmaksas darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, izveidojot kvalitatīvas darbavietas, kas veicinās nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

Ņemot vērā identificētās problēmas saistībā ar praktisko darba aizsardzības likumdošanas ieviešanu, augsto nelaimes gadījumu, arodslimību skaitu, ESF projekta ietvaros paredzēta konsultatīvā atbalsta sniegšana bīstamo nozaru uzņēmumiem, kas palīdzēs sakārtot darba vidi 4700 bīstamo nozaru mikro un mazajos uzņēmumos, kas ir aptuveni 6,8% no kopējā bīstamajās nozarēs darbojošos mikro, mazo un vidējo uzņēmumu skaita (kopā - 69209 uzņēmumi).

 

Bīstamo nozaru uzņēmumi ir uzņēmumi, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr. 99  “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem, kuriem ESF projekta ietvaros būs iespēja saņemt šādus atbalsta veidus: 

1)      Konsultācijas darba devējiem, kas iekļauj darba vides risku novērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi, rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai. Atbalstu sniegs eksperti – kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti. Saskaņā ar eksperta norādījumiem atbalsta ietvaros tiks nodrošināta laboratorisko mērījumu veikšana 250 euro apmērā;

2)      Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības. Apmācības ir paredzētas uzņēmumos nodarbinātajiem, kuriem nepieciešams iegūt darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmā (kopā 60 stundas, kur 40 stundas būs teorija un 20 stundas - prakse) un uzticības personām. Nepieciešamības gadījumā uzņēmumi varēs pieteikt savus darba aizsardzības speciālistus specializēto zināšanu iegūšanai (40 stundu apmērā atbilstoši komercdarbības veidam). Uzticības personas var apgūt 40 stundu apmācības darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programmā. Apmācības sniegs akreditēta mācību iestāde.

Šis atbalsts ir orientēts uz tiem uzņēmumiem, kas nav sakārtojuši darbību atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, vai arī tikko ir uzsākuši uzņēmējdarbību, un tiem nav nepieciešamās pieredzes un/vai zināšanas.  Uzņēmumi, kas ir saņēmuši atbalstu 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” projekta aktivitātes “Darba vides risku novērtēšana darba vietās, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un nodarbināto informēšana par darba aizsardzības jautājumiem” ietvaros, pretendēt un saņemt atbalstu šī ESF projekta ietvaros nevarēs.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem var atrast Valsts darba inspekcijas mājaslapā http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/.