Jaunumi

Eiropas Savienības (ES) uzraudzības iestādes pārbaudīs, kā ir apkopota informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām, kā arī, kā informācija tiek izplatīta piegādes ķēdē un ievērota darba vietās.

Plānots, ka inspektori pārbaudes veiks 28 ES dalībvalstīs un EEZ valstīs. Projekta ietvaros tiks pārbaudīta drošības datu lapu kvalitāte, kurās ir ietvertas vadlīnijas par bīstamo vielu drošu lietošanu.

Inspektori projekta laikā veiks šādus uzdevumus:

1.      pārbaudīs, vai informācija drošības datu lapās atbilst ķīmiskās drošības pārskatiem, kurus sagatavojuši vielas ražotāji;

2.      izskatīs drošības datu lapām pievienotos iedarbības scenārijus, kas sniedz informāciju par vielas bīstamās ietekmes apjomu un raksturu gadījumos, kad šī viela tiek ražota vai izmantota tai paredzētajiem izmantošanas veidiem. Turklāt tajos ir doti ieteikumi, kā iespējams kontrolēt ietekmi uz cilvēkiem un vielas nokļūšanu vidē;

3.      pārbaudīs, vai darbinieki tiešām ievēro informāciju par vielu drošu izmantošanu savās darbavietās.

Viens no galvenajiem šī uzraudzības projekta mērķiem ir nodrošināt, ka darbinieki, kuri strādā ar bīstamām ķīmiskajām vielām, jo īpaši tie, kuri saskaras ar vielām, kas rada ļoti lielas bažas (angļu val. Substances of Very High Concern), saņem pietiekamu un pareizu informāciju par vielu drošu izmantošanu. Projekts arī iezīmēs, cik efektīvi paplašinātās drošības datu lapas tiek izplatītas un nodotas visā ķīmisko vielu piegādes ķēdē, piemēram, no ķīmisko vielu ražotāja līdz lietotājiem.

Veselības inspekcijas un Valsts vides dienesta inspektori sadarbosies ar Valsts darba inspekcijas inspektoriem, lai novērtētu, vai ieteicamie lietošanas apstākļi un riska pārvaldības pasākumi ir norādīti un tiek izpildīti.

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas forums projektu pieņēma 2015. gada beigās. Pirmās pārbaudes ir paredzēts veikt 2017. gada aprīlī, un aktivitāte turpināsies visa gada garumā. 2018. gada ceturtajā ceturksnī būs pieejams ziņojums par veikto pārbaužu rezultātiem.

Šis projekts būs pirmais kopējais ES uzraudzības projekts, kura mērķis ir uzlabot komunikāciju piegādes ķēdē, izmantojot drošības datu lapas.