ESF projekts Jaunumi

Š.g. 15. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 12:00 notiks tiešsaistes preses konference, kurā tiks prezentēti pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2017 - 2018" rezultāti.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai. Pētījums parāda modernizētām darbavietām un jaunradītām profesijām raksturīgo darba vides riska faktoru ietekmes palielināšanos. Kaut arī situācija Latvijas uzņēmumos un iestādēs darba aizsardzības jomā turpina uzlaboties, pētījumā apkopotie dati rāda, ka turpina palielināties pirmreizēji reģistrēto arodslimnieku un arodslimību skaits, turklāt ievērojami pieaudzis reģistrēto skeleta, muskuļu un saistaudu sistēmas arodslimību skaits. Pētījums arī ietver konkrētus ekspertu ieteikumus situācijas uzlabošanai Latvijā.

Pētījumu veica personu apvienība SIA Civitta Latvija, SIA GRIF un UAB Civitta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. saiti, ar kuru dalībnieki varēs attālināti pieslēgties preses konferencei.

Interesenti ir aicināti piedalīties preses konferencē, pievienojoties pasākuma norisei Zoom platformā: https://zoom.us/webinar/register/WN_1FfFvoMIQ0yuopU0I2R-dQ

attēls