Jaunumi

Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija valstī tiek izbeigta, spēku zaudē arī  Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas regulēja īpašu kārtību saistībā ar personu nodarbināšanu un obligāto veselības pārbaužu veikšanu.

Minētais regulējums, ar atsevišķiem izņēmumiem, deva tiesības darba devējam ārkārtējās situācijas laikā nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas, jo ir pārtraukta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas nepieciešama obligātās veselības pārbaudes veikšanai. Vienlaikus rīkojumā ietvertais regulējums paredzēja pārejas periodu obligātās veselības pārbaudes veikšanai, ja veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana tiek atjaunota gan attiecībā uz pirmreizējo, ārpuskārtas, gan arī uz periodiskās veselības pārbaudes veikšanu.

Ievērojot to, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas nepieciešama obligātās veselības pārbaudes veikšanai, ir atjaunota, un turpmāk nav nepieciešams noteikt īpašu kārtību saistībā ar personu nodarbināšanu un obligāto veselības pārbaužu veikšanu, Ministru kabineta rīkojums būtībā pilnā apjomā atjauno kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude.

Tas nozīmē, ka sākot ar 2020.gada 10.jūniju darba devējs var nodarbināt personas tikai tad, ja viņām ir veikta obligātā veselības pārbaude atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

Vienlaikus ir jānorāda, ka attiecībā uz tiem darba devējiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā ir pieņēmuši darbā jaunus nodarbinātos atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.49.apakšpunktā noteiktajai kārtībai, piemēro to tiesisko regulējumu, kas bija spēkā tiesisko attiecību nodibināšanas laikā. Tas nozīmē, ka darba devējiem, ņemot vērā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu, ir nepieciešams rīkoties atbilstoši minētā rīkojuma 4.50.apakšpunktā noteiktajai kārtībai, proti, darba devējam ir jānodrošina pirmreizējās vai ārpuskārtas obligātās veselības pārbaudes ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 2020.gada 10.jūnija, bet periodiskās veselības pārbaudes veikšana ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no 2020.gada 10.jūnija.

Minētajā laikposmā darba devēji un nodarbinātie tiek aicināti pēc iespējas savlaicīgāk veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu obligāto veselības pārbaužu veikšanu, tādējādi efektīvi rūpējoties par nodarbināto drošību un veselību darbā.