ESF projekts Jaunumi

Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

Valsts darba inspekcija (VDI) informē, ka turpinās pieteikumu saņemšana bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.

Atbalsta saņemšanai var pieteikties tie uzņēmumi:

  • kas darbojas Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajos komercdarbības veidos;
  • kuriem saskaņā ar Regulu Nr.651/2014 ir piemērojams sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statuss;
  • kas nodarbina vismaz vienu nodarbināto. Pašlaik atbalstam var pieteikties tie uzņēmumi, kuri nodarbina līdz 50 nodarbinātajiem;
  • kuri neatbilst Maksātnespējas likuma 57.pantā vai 129.pantā noteiktiem maksātnespējas kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
  • iepriekš nav saņēmuši atbalstu programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” projekta, kas tika realizēts ESF projektu plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam, aktivitātē „Darba vides risku novērtēšana darba vietās, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un nodarbināto informēšana par darba aizsardzības jautājumiem”.

Uzņēmumiem ir pieejami vairāki atbalsta veidi:

  • “Konsultācijas darba devējiem”, kas sevī ietver darba vides riska novērtējumu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi, rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai;

-           “Laboratorisko mērījumu veikšana”, kas paredz darba vides faktoru laboratorisko mērījumu veikšanu līdz 250 EUR apmērā. Šis atbalsts pieejams tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši atbalstu “Konsultācijas darba devējiem” un kuros eksperti būs konstatējuši nepieciešamību veikt laboratoriskos mērījumus darba vidē;

-          “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības”, kas paredz darba aizsardzības speciālista apmācības, specializēto zināšanu apguvi darba aizsardzības jomā un uzticības personu apmācības.

Vairāk informācijas par ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalstu iespējams iegūt Valsts darba inspekcijas interneta vietnē http://vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/eiropas-sociala-fonda-projekts-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiskas-ieviesanas-un-uzraudzibas-pilnveidosana-(nr-7-3-1-0-16-i-001)/, kur ievietotas atbildes uz biežāk saņemtajiem jautājumiem sadaļā “Jautājumi/atbildes”, kā arī pieejami palīgmateriāli pieteikumu aizpildīšanai sadaļā “Atbalsts darba devējiem”.

attēls