Esmu bērna tēvs. Sakarā ar bērna piedzimšanu vēlos paņemt 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu. Kas man ir jāiesniedz darba devējam? Kurš maksā par šīm 10 darba dienām - valsts vai darba devējs?

Saskaņā ar Darba likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 01.08.2022., Darba likuma 155.panta pirmā daļa izteikta šādā redakcijā: “Bērna tēvam ir tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.”

Minētā panta redakcija, kas bija spēkā līdz 01.08.2022., paredzēja bērna tēva tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu, to izmantojot tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Grozījumi  Darba likuma 155. pantā veikti, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvā 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem noteiktajam attiecībā uz atvaļinājuma ilgumu bērna tēvam, precizējot līdz tam noteiktās 10 kalendāra dienas uz 10 darba dienām. Vienlaikus, lai veicinātu aprūpes pienākumu par bērniem vienlīdzīgāku sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem, kā arī, lai radītu apstākļus, kuros jau agri veidojas saikne starp tēvu un bērnu, ar grozījumiem pagarināts laika posms, kurā atvaļinājums ir izmantojams (no diviem mēnešiem uz sešiem).

Vēršam uzmanību, ka paternitātes atvaļinājums ir bērna tēva tiesība, līdz ar to, ja bērna tēvs vēlas šo tiesību izmantot, tam sava griba darba devējam jādara zināma rakstveidā, proti, darba devējs paternitātes atvaļinājumu darbiniekam piešķir uz darbinieka iesnieguma pamata, turklāt uz tādu periodu, kādu darbinieks ir izvēlējies, protams, ievērojot nosacījumu, ka netiek pārsniegts Darba likuma 155. panta pirmajā daļā noteiktais šāda atvaļinājuma ilgums – 10 darba dienas, un izmantošanas perioda ierobežojums - ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Likumā nav noteikts ierobežojums paternitātes izmantošanai pa daļām, līdz ar to bērna tēvs to ir tiesīgs izmantot arī pa daļām, nevis uzreiz visā likumā noteiktajā maksimālajā apmērā.

Ņemot vērā, ka ar grozījumiem Darba likumā, kas stājās spēkā 01.08.2022., paternitātes atvaļinājums piešķirams par darbinieka darba dienām, kalendāro dienu skaits šāda atvaļinājuma periodā var būt lielāks. Līdz ar to, ja darbiniekam ir noteikta 5 dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, atbilstīgi tam perioda no 31.10.2022. līdz 13.11.2022. ietvaros ir 10 darba dienas. Tādejādi, ja darba devējs paternitātes atvaļinājumu uz darbinieka iesnieguma pamata ir piešķīris identiskā periodā (no 31.10.2022. līdz 13.11.2022.), Valsts darba inspekcijas ieskatā minētajā gadījumā piešķirtā paternitātes atvaļinājuma periods atbilst Darba likuma 155. panta pirmajā daļā noteiktajam regulējumam, proti, paternitātes atvaļinājuma periods atbilst darbinieka 10 darba dienu periodam.

Paternitātes atvaļinājuma (tāpat kā Darba likuma 154. pantā noteiktā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, Darba likuma 156. pantā noteiktā bērna kopšanas atvaļinājuma) apmaksa nav darba devēja pienākums, proti, minēto atvaļinājumu apmaksu (pabalstu izmaksu) atbilstoši valsts sociālās apdrošināšanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. 

Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbilstoši valsts sociālo pabalstu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem atsaka kāda no darbiniekam piešķirtā atvaļinājuma perioda apmaksu, tas pats par sevi neatceļ darbiniekam uz tā iesnieguma pamata piešķirto atvaļinājumu, piemēram, paternitātes atvaļinājumu vai bērna kopšanas atvaļinājumu.