Šis atbalsts paredz dokumentu izstrādi, tai skaitā konsultēšanu un rekomendāciju sniegšanu par:
Darba vides riska novērtējums;
Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde;
Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana.
Šis atbalsts tiek piešķirts, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns.

 

attēls

Vairāk par atbalstu skaties: http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/

Šobrīd tiek aicināti mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 50) pieteikties ESF projekta atbalstam, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) uzņēmumā ieviestu darba aizsardzības prasības. Uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249 pieteikšanās tiks uzsākta vēlāk, par ko tiks paziņots VDI mājaslapā.
ESF projekta atbalsts tiks sniegts uzņēmumiem, kuri atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem.

attēls  attēls

Vairāk par atbalstu skaties: http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) radīts, lai atvieglotu normatīvo aktu prasību izpildi, un ir interneta vietnē bāzēts interaktīvs rīks, kas ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem. Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti divpadsmit rīki – darbam birojā, izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbiem, sabiedriskajā ēdināšanai, viesnīcām un viesu mājām, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas veic automobiļu apkopes un remontu, būvdarbu veicējiem, kas strādā telpās, autotransportam, ārstu praksēm.

 

attēls

Plašāk par OiRA skaties: http://www.vdi.gov.lv/lv/oira/