Aktualizēts 28.03.2022.

Saskaņā ar 2022.gada 3.martā Saeimā pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu ir noteikts šāds atbalsts:

o    Ukrainas civiliedzīvotājiem var tikt izsniegtas ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem - uz laiku līdz vienam gadam. Minētās vīzas izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

Atbilstoši grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas stājās spēkā no 26.03.2022.:
 
•    Ukrainas civiliedzīvotājam, kuram ir Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas. Darba līgums šādā gadījumā slēdzams ne ilgāk kā uz 30 dienām.

•    Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas Ukrainas civiliedzīvotājam ir pienākums iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.


•    Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 20 dienu laikā no Ukrainas civiliedzīvotāja minētā pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību vai atsaka tās izsniegšanu.

Vēršam uzmanību, ka arī gadījumos, kad darbinieks ir ārzemnieks, darba līgums slēdzams valsts valodā. Ja ārzemnieks pietiekamā līmenī nepārvalda valsts valodu, darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbinieku viņam saprotamā valodā par darba līguma noteikumiem, piemēram, darba līgumu var slēgt divās valodās (no kurām viena ir valsts valoda), vai arī darba līgumam, kas sagatavots valsts valo¬dā, pievieno attiecīgu līguma tulkojumu ārzemniekam saprotamā valodā.

Jebkurās darba tiesiskajās attiecībās, tajā skaitā, ja darbinieks ir ārzemnieks, darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā. Darba devējam jānodrošina, lai ikviens nodarbinātais saņemtu instruktāžu un tiktu apmācīts darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai un piemērotai viņu profesionālajai sagatavotībai. Darba devējam jāpārliecinās par to, ka nodarbinātais ir sapratis darba aizsardzības instrukcijas un apmācību, pārbaudot nodarbinātā zināšanas un praktiskās iemaņas.

Lai paātrinātu darbā pieņemšanas procesu, tiek noteikts, ka darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas. Lai mazinātu riskus uzsākt darbu paaugstinātas bīstamības darbos nodarbinātā drošībai un veselībai, izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"  2. pielikumam (piemēram, darbs augstumā (virs 1,5m), dažādu kravas celtņu vadīšana, darbs ar bīstamām iekārtām).

17.03.2022. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", tos papildinot ar 349. un 350. punktu, paredzot, ka līdz 31.03.2022. darba devējs var pieņemt darbā Ukrainas pilsoņus vai viņu ģimenes locekļus, kuri izceļojuši no Ukrainas saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro iebrukumu tajā, nepiemērojot šo noteikumu 24., 24.1, 25., 103., 103.1 un 104. punkta nosacījumus, tādējādi paredzot to, ka patvēruma meklētājs no Ukrainas līdz 31.03.2022. var tikt pieņemts darbā un veikt savus darba pienākumus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Šo izņēmumu nevar piemērot viesstrādniekiem, kas uzturas Latvijā jau pirms Krievijas Federācijas izraisītā militārā iebrukuma Ukrainā.

Šāds pārejas periods līdz 01.04.2022. vakcinācijai darbam klātienē attiecībā uz patvēruma meklētājiem no Ukrainas tiek noteikts ņemot vērā to, ka uz doto brīdi pienākums vakcinācijai konkrētās darba vietās ir noteikts līdz 01.04.2022., paredzot to, ka pēc 01.04.2022. varētu tikt precizēti nosacījumi pienākumam vakcinācijai darbam klātienē. Vienlaicīgi ar grozījumiem arī tiek paredzēts, ka no 01.04.2022. tajos darbos, kur būs noteikts pienākums darbu klātienē veikt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas darba pienākumus būs uzsākuši šajos darbos bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ir pienākums uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 14 dienu laikā no darba pienākumu uzsākšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā, darba devējs darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas.

o    Attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemērota obligāta prasība par iepriekšēju vakances reģistrēšanu Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī prasība darba devējam nodrošināt darba samaksu ne mazāku par vidējo bruto darba samaksu Latvijas Republikā iepriekšējā gadā (šādas prasības parastajā kārtībā tiek piemērotas trešo valstu pilsoņu nodarbināšanai). Proti, puses var vienoties par jebkuru darba algas apmēru, ja vien tas nav zemāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros, un, ja uz konkrētajām darba tiesiskajām attiecībām ir attiecināma kāda no nozarē noteiktajām ģenerālvienošanās, darba samaksas apmērs nav noteikts zemāks par ģenerālvienošanās noteikto darba algas apmēru.

Ukrainas civiliedzīvotājam, uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, kas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Atbalsta izmaksu nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra, pamatojoties uz personas iesniegumu. Minētā atbalsta mērķis ir finansiālā atbalsta sniegšana nodarbinātību uzsākušajām personām tieši nodarbinātības sākumposmā. Ievērojot minētā atbalsta mērķi, tā pieprasīšanas termiņš ir ierobežots ar vienu mēnesi no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

o    Izņēmumi attiecībā uz darba pienākumu veikšanai noteiktajām atsevišķām prasībām:

o    Darba devējam ir tiesības nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju arī bez valsts valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanai (darba devēja paša atbildība saziņas nodrošināšanā, kur tas nepieciešams).

o    Ārstniecības iestāde var nodarbināt ārstniecības personas, kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji, ja tās var nodrošināt ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt pacientiem informāciju saprotamā veidā, kā arī saziņu ar ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personālu ārstniecības iestādē.

o     Aptieka, zāļu lieltirgotava vai ārstniecības iestāde var nodarbināt farmaceitu un farmaceita asistentu, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs, ja tā var nodrošināt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt klientiem informāciju saprotamā veidā, ja tāda prasība amata pienākumu veikšanai vajadzīga, kā arī saziņu ar personālu aptiekā. Ukrainas farmaceiti un farmaceitu asistenti Latvijas farmaceita uzraudzībā varētu veikt  darbus, kas neietver tiešu klientu apkalpošanu, piemēram, zāļu izgatavošanu, zāļu saņemšanu un kārtošanu aptiekā, zāļu pasūtījumu uz mājām īstenošanu. Ukrainas farmaceitiem un farmaceitu asistentiem varētu uzticēt tiem sniegt saprotamas konsultācijas citiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas uzturēsies Latvijas teritorijā, veidojot saikni ar Latvijas farmaceitiem un farmaceitu asistentiem.

o    Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumiem Nr.149 “Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili” taksometru vadītāju reģistrā reģistrē autovadītāju, kura valsts valodas zināšanas nav zemākas par B līmeņa 1. pakāpi un vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas autovadītājam, ja tā vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, ir jāapliecina, iesniedzot attiecīgus dokumentus. Ievērojot minēto, lai reģistrētu Ukrainas civiliedzīvotāju Autotransporta direkcijas uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā kā personu, kam ir tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili, nav izvirzāmas prasības par valsts valodas zināšanām, kā arī pienākums pierādīt, ka attiecībā uz personu nav reģistrēts vadīšanas tiesību aizliegums, ja vadītāja apliecība izsniegta ārvalstī.


o    Noteikti izņēmumi atsevišķām profesijām:

o    Ukrainas civiliedzīvotāji kā ārstniecības personas var strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi var strādāt reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Nodarbināt varēs, ja tiks nodrošināta nepieciešamā saziņa (piemēram, ar tulka palīdzību);

o    Ukrainas civiliedzīvotāji kā farmaceiti un farmaceita asistenti var strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai farmaceita tiešā vadībā klātienē;

o    Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par pedagogu, neņemot vērā normatīvajos aktos pedagoga profesijai noteiktās prasības, ja viņi piedalās tikai nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā. Kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērna uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā uz nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.


Papildus informācijai:

Lai Ukrainas civiliedzīvotāju masveidīgas ierašanās gadījumā nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā minēto ilgtermiņa vīzu izsniegšanu vai uzturēšanās atļauju piešķiršanu, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona var uz laiku līdz trim mēnešiem norīkot šīs institūcijas amatpersonu (darbinieku) pildīt attiecīgus amata (darba) pienākumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, norīkošanu saskaņojot ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Šāda norīkošana nav uzskatāma par pārcelšanu citā amatā (darba vietā). Norīkošana ir skatāma komandējuma vai darba brauciena kontekstā.

 

Darba sludinājums- obligātās prasības sludinājuma saturam noteiktas Darba likuma 32.pantā (arī publicējot tos interneta vidē vai sociālajos tīklos). Sludinājumā jānorāda attiecīgā amata darba algas kopējās mēneša vai gada summas bruto vai paredzētās stundas tarifa likmes samaksas amplitūda. Turklāt, saskaņā ar Darba likuma 32. panta pirmo un otro prim daļu, 29. panta devīto daļu darba devējam, veidojot darba sludinājumu nav pieļaujama diskriminējoša satura ietveršana, tai skaitā, konkrēta vecuma, valodas, dzimuma, rases, nacionālās izcelsmes norādīšana.

Darba līgums slēdzams rakstveidā divos eksemplāros, pēc tā parakstīšanas- viens eksemplārs izsniedzams darbiniekam, otrs paliek darba devējam.

Darba līgumā var noteikt pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem.

Minimālā darba alga normālā darba laika ietvaros – 500 euro.  Minimālā stundas tarifa likme katru mēnesi ir mainīga, atkarībā no normālā darba laika stundu daudzuma attiecīgajā mēnesī. Informācija par minimālo stundas tarifa likmi pieejama: https://www.lm.gov.lv/lv/minimala-darba-alga. Būvniecībā minimālā bruto alga mēnesī - 780 eiro; minimālā stundas tarifa likme - 4,67 eiro.

Normālais darba laiks- 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā. Var noteikt piecu vai sešu dienu darba nedēļu. Arī pie sešu dienu darba nedēļas normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā. Var vienoties par nepilnu darba laiku, darba līgumā jābūt noteiktām nepilnā darba laika stundām dienā vai nedēļā.

Var noteikt summētā darba laika organizāciju vai maiņu darbu. Abos gadījumos darbs tiek organizēts ar darba/maiņu grafiku, ar ko jāiepazīstina darbinieks. Summētā darba laika organizācijas gadījumā darba devējs var nodarbināt vairāk nekā 8 stundas dienā un vairāk nekā 40 nedēļā (pieļaujamas 56 stundas nedēļā). Pie summētā darba laika organizācijas ir svarīgs pārskata periods- mēnesis, trīs mēneši, darba koplīgumā – 12 mēneši. Būvniecības nozarē pārskata periods – 6 vai 12 mēneši. Virsstundu darbs tiek noteikts pārskata perioda beigās.

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu darbā - pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukuma ilgumu nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Ja pārtraukumu atpūtai nav iespējams piešķirt visu uzreiz, pieļaujama tā sadalīšana daļās, kas nedrīkst būt īsākas par 15 minūtēm katra.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums - nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba gadu, ja viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus.

Darba aizsardzības prasības:

 • pirms darba uzsākšanas jāiziet instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz Jūsu darba vietu un darba veikšanu. Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajam saprotamai un piemērotai profesionālajai sagatavotībai;
 • darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas. Lai mazinātu riskus uzsākt darbu paaugstinātas bīstamības darbos nodarbinātā drošībai un veselībai, izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos, piemēram, darbs augstumā (virs 1,5m), dažādu kravas celtņu vadīšana, darbs ar bīstamām iekārtām.

 

Interesējošos jautājumus par nodarbināšanas noteikumiem, kā arī par rīcību, ja tiek pārkāpti nodarbināšanas noteikumi Jūs varat uzdot:

● rakstveidā e-pastā vdi@vdi.gov.lv  

● zvanot uz Valsts darba inspekcijas konsultatīvo tālruni Nr.67186522.

Опубліковано 01.04.2022 р.

Закон «Про підтримку громадянських жителів України», ухвалений Сеймом 3 березня 2022 року, передбачає наступну підтримку:

Громадянським жителям України можуть бути видані довгострокові візи з правом на працевлаштування без обмеженьна термін до одного року. Ці візи видаються Управлінням у справах громадянства та міграції, Державною прикордонною охороною або дипломатичними та консульськими представництвами Латвійської Республіки за кордоном.

Відповідно до поправок до закону «Про підтримку громадянських жителів України», який набув чинності 26.03.2022 р.:

– Громадянський житель України, який має виданий в Україні проїзний документ, має право розпочати трудові відносини без отримання довгострокової візи з правом на працевлаштування. У цьому випадку трудовий договір укладається не більше ніж на 30 днів.

– Не пізніше ніж протягом 10 днів з дати початку трудових відносин громадянський житель України зобов'язаний звернутися до Управління у справах громадянства та міграції для отримання довгострокової візи з правом на працевлаштування.

– Протягом 20 днів з дня отримання заяви Управління у справах громадянства та міграції видає або відмовляє у видачі довгострокової візи з правом на працевлаштування.

Звертаємо увагу, що навіть якщо працівник є іноземцем, трудовий договір має бути укладений державною мовою. Якщо іноземець не володіє державною мовою на достатньому рівні, роботодавець зобов’язаний у письмовій формі роз’яснити працівникові умови трудового договору зрозумілою йому мовою — наприклад, трудовий договір може бути складений двома мовами (одна з яких — державна) або трудовий договір, складений державною мовою, супроводжується перекладом на мову, яка зрозуміла іноземцю.

У будь-яких трудових відносинах, у тому числі якщо працівник є іноземцем, роботодавець несе відповідальність за безпеку та здоров’я працівників на робочому місці. Роботодавці зобов’язані забезпечити, щоб кожен працівник пройшов інструктаж та навчання з охорони праці, що безпосередньо належать до його робочого місця та роботи. Інструкції з охорони праці та навчання мають бути зрозумілі працівникам і відповідати їх професійній підготовці. Роботодавець зобов’язаний переконатися, що працівник зрозумів інструкції та навчання, перевіривши знання та практичні навички працівника.

З метою прискорення процесу прийому на роботу встановлюється, що роботодавець має право прийняти на роботу громадянського жителя України без проходження первинної обов’язкової перевірки здоров’я відповідно до нормативних актів, що регулюють проведення обов’язкових перевірок здоров’я, протягом трьох місяців з дня укладання трудового договору. З метою зниження ризиків для безпеки та здоров’я працівника на початку роботи на небезпечних роботах, звільнення не поширюється на первинну обов’язкову перевірку здоров’я осіб, які будуть працювати в особливих умовах відповідно до Додатка № 2 до Постанови Кабінету Міністрів № 219 від 10 березня 2009 року «Порядок проведення обов’язкової перевірки здоров’я» (наприклад, робота на висоті (більше 1,5 м), управління кранами різної вантажопідйомності, робота з небезпечним обладнанням).

17.03.2022 р. набули чинності поправки до Правил Кабінету міністрів № 662 від 28 вересня 2021 року «Заходи епідеміологічної безпеки для обмеження поширення інфекції Covid-19» з додаванням пунктів 349 і 350, які передбачають, що роботодавець може приймати на роботу громадян України або членів їх сімей, які емігрували з України у зв’язку з військовим вторгненням Російської Федерації, без застосування положень пунктів 24, 241, 25, 103, 1031 і 104 згаданих Правил, тим самим передбачаючи, що претендент на притулок з України до 31.03.2022 р. може бути прийнятий на роботу і виконувати свої трудові обов’язки без сертифіката про вакцинацію або перенесене захворювання. Цей виняток не поширюється на гастарбайтерів, які перебували в Латвії ще до військового вторгнення Російської Федерації в Україну.

Цей перехідний період до 01.04.2022 р. встановлений для проходження вакцинації претендентами на притулок з України для очної роботи з урахуванням того, що обов’язкову вакцинацію на конкретних робочих місцях на даний час встановлено до 01.04.2022 р., при цьому передбачається, що після 01.04.2022 р. умови зобов’язання вакцинуватися для очної роботи можуть бути уточнені. Водночас поправки також передбачають, що з 01.04.2022 р. на тих роботах, де виконання роботи на місці, де наявність сертифіката про вакцинацію або перенесене захворювання буде обов’язковою, претенденти на притулок з України, які розпочали виконання своїх трудових обов’язків на цих роботах без відповідного сертифіката, будуть зобов’язані розпочати вакцинацію не пізніше 14 днів з моменту початку виконання своїх трудових обов’язків та завершити її не пізніше семи днів після коротшого терміну, зазначеного в інструкції з використання вакцини. Якщо працівник не розпочав або не завершив вакцинацію у встановлений термін, роботодавець усуває працівника від виконання своїх обов’язків. 

 • Щодо громадян України не застосовується обов’язкова вимога заздалегідь реєструвати вакансію в Державному агентстві зайнятості, а також вимога до роботодавця щодо забезпечення зарплати не нижче середньої брутто-зарплати в Латвійській Республіці за попередній рік (такі вимоги зазвичай застосовуються під час працевлаштування громадян третіх країн). Зокрема, сторони можуть домовитися про будь-яку суму заробітної плати, якщо вона не нижча за встановлену в країні мінімальну місячну зарплату у звичайний робочий час, а якщо ці трудові відносини підпадають під дію галузевої генеральної угоди, то сума зарплати не встановлюється нижче за встановлену генеральною угодою.

Громадянський житель України на початку трудових відносин має право на отримання одноразової допомоги на початок трудової діяльності у розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати, яка не обкладається прибутковим податком із населення. Державне агентство зайнятості надає підтримку на підставі заяви особи. Мета цієї підтримки — надати фінансову допомогу особам, які щойно приступили до роботи, саме на початковому етапі їхньої трудової діяльності. З урахуванням мети цієї підтримки, термін звернення обмежений одним місяцем з дати початку трудових відносин.

 • Винятки із встановлених вимог до виконання робочих обов’язків:

 

  • Роботодавець має право приймати на роботу громадянських жителів України також без знання державної мови, якщо це не перешкоджає виконанню ними своїх робочих обов’язків (роботодавець несе відповідальність за забезпечення комунікації, де це необхідно).
  • У медичному закладі можуть працювати медичні фахівці, які є громадянськими жителями України, якщо вони можуть забезпечити комунікацію, необхідну для здійснення професійної діяльності медичного спеціаліста (наприклад, через перекладача), включаючи надання інформації пацієнтам у зрозумілій їм формі, а також спілкування з медичними фахівцями, допоміжними медичними працівниками та персоналом медичного закладу.
  •  Аптека, оптовий торговець ліками або медична установа можуть найняти фармацевта та помічника фармацевта, які є громадянськими жителями України, якщо вони можуть забезпечити комунікацію, необхідну для здійснення професійної діяльності (наприклад, через перекладача), включаючи надання інформації клієнтам у зрозумілій їм формі, якщо це необхідно для виконання посадових обов’язків, а також спілкування з персоналом аптеки. Українські фармацевти та помічники фармацевтів під керівництвом латвійського фармацевта можуть виконувати завдання, не пов’язані з безпосереднім обслуговуванням клієнтів, такі як виготовлення ліків, прийом та сортування ліків в аптеці, виконання замовлень ліків додому. Українським фармацевтам та помічникам фармацевтів можна було б доручити надавати зрозумілі консультації іншим українцям, які перебувають на території Латвії, створюючи зв’язок із латвійськими фармацевтами та помічниками фармацевтів.
  • Згідно з Правилами Кабінету міністрів № 149 від 6 березня 2018 року «Правила реєстрації водіїв для комерційних пасажирських перевезень на таксі та легкових автомобілях», у регістрі водіїв таксі реєструється водій, знання державної мови якого не нижче за рівень B1, і водій не зареєстрований як позбавлений права на керування, що водій, якщо його посвідчення водія видано не в Латвії, повинен підтвердити, представивши відповідні документи. З урахуванням вищевикладеного, для реєстрації громадянського жителя України в реєстрі водіїв таксі Автотранспортної дирекції в якості особи, яка має право на керування транспортним засобом для комерційних пасажирських перевезень на таксі або легковому автомобілі, не встановлюються вимоги щодо знання державної мови та обов’язок довести, що особа не має заборони на водіння, якщо посвідчення водія було видано в іноземній державі.
 • Встановлені винятки для окремих професій:
  • Громадянські жителі України можуть працювати медичними фахівцями, не зважаючи на вимоги, встановлені нормативними актами щодо визнання регламентованих професій, але лише під керівництвом фахівця, сертифікованого за відповідним фахом, стаж роботи якого за відповідним фахом після отримання сертифікату медичного фахівця становить не менше п’яти років. Медсестри та молодший медперсонал можуть працювати під керівництвом зареєстрованої медсестри з досвідом роботи у цій професії не менше п’яти років. Працевлаштування буде можливим, якщо буде забезпечена необхідна комунікація (наприклад, через перекладача);
  • Громадянські жителі України можуть працювати фармацевтами та помічниками фармацевтів, не зважаючи на вимоги, встановлені нормативними актами щодо визнання регламентованих професій, але лише під безпосереднім очним керівництвом фармацевта;
  • Громадянські жителі України мають право працювати вчителями, не зважаючи на вимоги, встановлені нормативними актами щодо професії педагога, якщо вони беруть участь лише у здійсненні освітнього процесу для неповнолітніх громадян України. Громадянські жителі України також мають право надавати послуги з нагляду за дітьми, не зважаючи на вимоги, встановлені нормативними актами щодо постачальників послуг з нагляду за дітьми, якщо такі послуги надаються лише неповнолітнім громадянам України.

Додаткова інформація:

Для забезпечення видачі довгострокових віз або надання посвідки на проживання, передбачених законом «Про підтримку громадянських жителів України», у разі масового прибуття громадян України керівник державної або муніципальної установи або уповноважена ним посадова особа може доручити посадовій особі (співробітнику) цієї установи виконання відповідних посадових (робочих) обов’язків в Управлінні у справах громадянства та міграції на термін до трьох місяців, погодивши призначення з Управлінням у справах громадянства та міграції. Таке призначення не є переведенням на іншу посаду (місце роботи). Призначення має розглядатися у контексті відрядження чи робочої поїздки.

 

Трудовий договір укладається у письмовій формі у двох примірниках, після його підписання один примірник видається співробітнику, а інший залишається у роботодавця.

Трудовий договір може передбачати випробувальний термін до 3 місяців.

Мінімальна заробітна плата у рамках нормального робочого часу – €500Мінімальна погодинна ставка варіюється від місяця до місяця, залежно від кількості годин нормального робочого часу у відповідному місяці. Інформація про мінімальну погодинну ставку доступна на сайті: https://www.lm.gov.lv/lv/minimala-darba-alga. В будівництві мінімальна місячна заробітна плата брутто становить 780 євро; мінімальна погодинна ставка – 4,67 євро.

Нормальний робочий час – 8 годин на день, 40 годин на тиждень. Може бути встановлений п’яти- або шестиденний робочий тиждень. Навіть за шестиденного робочого тижня нормальний робочий час не може перевищувати 40 годин на тиждень. Можна домовитися про неповний робочий час, при цьому в договорі повинні бути зазначені години неповного робочого часу на день або на тиждень.

Можна встановити сумований або змінний графік роботи. В обох випадках робота організується за графіком роботи/зміни, з яким співробітник має бути ознайомлений. При організації сумованого робочого часу роботодавець може задіяти співробітника понад 8 годин на день та понад 40 годин на тиждень (допускається 56 годин на тиждень). У разі сумованого робочого часу важливий звітний період – один місяць, три місяці, у колективному договорі – 12 місяців. У будівельній галузі звітний період становить 6 або 12 місяців. Понаднормова робота визначається наприкінці звітного періоду.

Кожен працівник має право на перерву в роботі – перерва надається не пізніше ніж через чотири години після початку роботи. Тривалість перерви не повинна бути меншою за 30 хвилин. Якщо неможливо надати всю перерву для відпочинку відразу, вона може бути розділена на частини не менше 15 хвилин кожна.

Щорічна оплачувана відпустка не може бути меншою за чотири календарні тижні, за винятком державних свят. Працівник може запросити оплачувану щорічну відпустку за перший рік роботи, якщо він безперервно пропрацював у роботодавця не менше шести місяців.

Вимоги щодо охорони праці:

 • до початку роботи необхідно пройти інструктаж та навчання з охорони праці, які відносяться безпосередньо до вашого робочого місця та виконуваної роботи. Інструктаж та навчання з охорони праці повинні бути зрозумілі співробітнику та відповідати його професійній підготовці;
 • роботодавець має право прийняти на роботу громадянського жителя України без проходження першого обов’язкового медичного огляду відповідно до нормативних актів, що регулюють порядок проведення обов’язкових медичних оглядів, на три місяці з дня укладання трудового договору. З метою зниження ризиків для безпеки та здоров’я співробітника при працевлаштуванні на роботах підвищеної небезпеки, виняток про первинний медичний огляд не відноситься до осіб, яких передбачено працевлаштувати на роботу в особливих умовах, таких як робота на висоті (більше 1,5 м), управління кранами різної вантажопідйомності, робота з небезпечним обладнанням.

 

Якщо у вас є питання щодо правил працевлаштування або про те, що робити у разі порушення правил працевлаштування, можете їх поставити:

● в письмовій формі за е-поштою vdi@vdi.gov.lv 

● зателефонувавши за консультаційним телефоном Державної інспекції праці № 67186522.

Опубликовано 01.04.2022 г.

Закон «О поддержке гражданских жителей Украины», принятый Сеймом 3 марта 2022 года, предусматривает следующую поддержку:

 • Гражданским жителям Украины могут быть выданы долгосрочные визы с правом на трудоустройство без ограничений — на срок до одного года. Эти визы выдаются Управлением по делам гражданства и миграции, Государственной пограничной охраной или дипломатическими и консульскими представительствами Латвийской Республики за рубежом.

Согласно поправкам к закону «О поддержке гражданских жителей Украины», вступившим в силу 26.03.2022 г.:

– Гражданский житель Украины, имеющий выданный в Украине проездной документ, имеет право начать трудовые отношения без получения долгосрочной визы с правом на трудоустройство. В этом случае трудовой договор заключается не более чем на 30 дней.

– Не позднее, чем в течение 10 дней с даты начала трудовых отношений гражданский житель Украины обязан обратиться в Управление по делам гражданства и миграции для получения долгосрочной визы с правом на трудоустройство.

– В течение 20 дней со дня получения заявления Управление по делам гражданства и миграции выдает или отказывает в выдаче долгосрочной визы с правом на трудоустройство.

Обращаем внимание, что даже если работник является иностранцем, трудовой договор должен быть заключен на государственном языке. Если иностранец не владеет государственным языком на достаточном уровне, работодатель обязан в письменной форме разъяснить работнику условия трудового договора на понятном ему языке — например, трудовой договор может быть составлен на двух языках (один из которых — государственный) или трудовой договор, составленный на государственном языке, сопровождается переводом на язык, понятный иностранцу.

В любых трудовых отношениях, в том числе если работник является иностранцем, работодатель несет ответственность за безопасность и здоровье работников на рабочем месте. Работодатели обязаны обеспечить, чтобы каждый работник прошел инструктаж и обучение по охране труда, непосредственно относящиеся к его рабочему месту и работе. Инструкции по охране труда и обучение должны быть понятны работникам и соответствовать их профессиональной подготовке. Работодатель обязан убедиться, что работник понял инструкции и обучение, проверив знания и практические навыки работника.

В целях ускорения процесса приема на работу устанавливается, что работодатель имеет право принять на работу гражданского жителя Украины без прохождения первичной обязательной проверки здоровья в соответствии с нормативными актами, регулирующими проведение обязательных проверок здоровья, в течение трех месяцев со дня заключения трудового договора. В целях снижения рисков для безопасности и здоровья работника при начале работы на опасных работах, освобождение не распространяется на первичную обязательную проверку здоровья лиц, которые будут работать в особых условиях в соответствии с Приложением № 2 к Постановлению Кабинета министров № 219 от 10 марта 2009 года «Порядок проведения обязательной проверки здоровья» (например, работа на высоте (более 1,5 м), управление кранами различной грузоподъемности, работа с опасным оборудованием).

17.03.2022 г. вступили в силу поправки к Правилам Кабинета министров № 662 от 28 сентября 2021 года «Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19» с добавлением пунктов 349 и 350, предусматривающих, что до 31.03.2022 г. работодатель может принимать на работу граждан Украины или членов их семей, которые эмигрировали из Украины в связи с военным вторжением Российской Федерации, без применения положений пунктов 24, 241, 25, 103, 1031 и 104 упомянутых Правил, тем самым предусматривая, что соискатель убежища из Украины до 31.03.2022 г. может быть принят на работу и выполнять свои трудовые обязанности без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. Это исключение не распространяется на гастарбайтеров, которые находились в Латвии еще до военного вторжения Российской Федерации в Украину.

Данный переходный период до 01.04.2022 г. установлен для прохождения вакцинации соискателями убежища из Украины для очной работы с учетом того, что обязательная вакцинация на конкретных рабочих местах в настоящее время установлена до 01.04.2022 г., при этом предусматривается, что после 01.04.2022 г. условия обязательства вакцинироваться для очной работы могут быть уточнены. В то же время, поправки также предусматривают, что с 01.04.2022 г. на тех работах, где выполнение работы на месте при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании будет обязательным, соискатели убежища из Украины, приступившие к выполнению своих трудовых обязанностей на этих работах без соответствующего сертификата, будут обязаны начать вакцинацию не позднее 14 дней с момента начала выполнения своих трудовых обязанностей и завершить ее не позднее семи дней после более короткого срока, указанного в инструкции по использованию вакцины. Если работник не начал или не завершил вакцинацию в установленный срок, работодатель отстраняет работника от выполнения своих обязанностей. 

 • В отношении граждан Украины не применяется обязательное требование заранее регистрировать вакансию в Государственном агентстве занятости, а также требование к работодателю по обеспечению зарплаты не ниже средней брутто-зарплаты в Латвийской Республике за предыдущий год (такие требования обычно применяются при трудоустройстве граждан третьих стран). В частности, стороны могут договориться о любой сумме заработной платы, если она не ниже установленной в стране минимальной месячной зарплаты в обычное рабочее время, а если данные трудовые отношения подпадают под действие отраслевого генерального соглашения, то сумма зарплаты не устанавливается ниже установленной генеральным соглашением.

Гражданский житель Украины при начале трудовых отношений имеет право на получение единовременного пособия на начало трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной заработной платы, которая не облагается подоходным налогом с населения. Государственное агентство занятости оказывает поддержку на основании заявления лица. Цель этой поддержки — оказать финансовую помощь лицам, только что приступившим к работе, именно на начальном этапе их трудовой деятельности. Учитывая цель данной поддержки, срок обращения ограничен одним месяцем с даты начала трудовых отношений.

 • Исключения из установленных требований к выполнению рабочих обязанностей:

 

  • Работодатель имеет право принимать на работу гражданских жителей Украины также без знания государственного языка, если это не препятствует выполнению ими своих рабочих обязанностей (работодатель несет ответственность за обеспечение коммуникации, где это необходимо).
  • В медицинском учреждении могут работать медицинские специалисты, являющиеся гражданскими жителями Украины, если они могут обеспечить коммуникацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности медицинского специалиста (например, через переводчика), включая предоставление информации пациентам в понятной им форме, а также общение с медицинскими специалистами, вспомогательными медицинскими работниками и персоналом медицинского учреждения.
  •  Аптека, оптовый торговец лекарствами или медицинское учреждение могут нанять фармацевта и помощника фармацевта, являющихся гражданскими жителями Украины, если они могут обеспечить коммуникацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности (например, через переводчика), включая предоставление информации клиентам в понятной им форме, если это необходимо для выполнения должностных обязанностей, а также общение с персоналом аптеки. Украинские фармацевты и помощники фармацевтов под руководством латвийского фармацевта могут выполнять задачи, не связанные с непосредственным обслуживанием клиентов, такие как изготовление лекарств, прием и сортировка лекарств в аптеке, выполнение заказов лекарств на дом. Украинским фармацевтам и помощникам фармацевтов можно было бы поручить предоставлять понятные консультации другим украинцам, пребывающим на территории Латвии, создавая связь с латвийскими фармацевтами и помощниками фармацевтов.
  • Согласно Правилам Кабинета министров № 149 от 6 марта 2018 года «Правила регистрации водителей для коммерческих пассажирских перевозок на такси и легковых автомобилях», в регистре водителей такси регистрируется водитель, знание государственного языка которого не ниже уровня B1, и водитель не зарегистрирован как лишенный права на управление, что водитель, если его водительское удостоверение выдано не в Латвии, должен подтвердить, представив соответствующие документы. С учетом вышеизложенного, для регистрации гражданского жителя Украины в реестре водителей такси Автотранспортной дирекции в качестве лица, имеющего право на управление транспортным средством для коммерческих пассажирских перевозок на такси или легковом автомобиле, не устанавливаются требования относительно знания государственного языка и обязанность доказать, что лицо не имеет запрета на вождение, если водительское удостоверение было выдано в иностранном государстве.
 • Установлены исключения для отдельных профессий:

 

  • Гражданские жители Украины могут работать медицинскими специалистами, не принимая во внимание требования, установленные нормативными актами о признании регламентированных профессий, но только под руководством специалиста, сертифицированного по соответствующей специальности, стаж работы которого по соответствующей специальности после получения сертификата медицинского специалиста составляет не менее пяти лет. Медсестры и младший медперсонал могут работать под руководством зарегистрированной медсестры с опытом работы в данной профессии не менее пяти лет. Трудоустройство будет возможно, если будет обеспечена необходимая коммуникация (например, через переводчика);
  • Гражданские жители Украины могут работать фармацевтами и помощниками фармацевтов, не принимая во внимание требования, установленные нормативными актами о признании регламентированных профессий, но только под непосредственным очным руководством фармацевта;
  • Гражданские жители Украины имеют право работать учителями, не принимая во внимание требования, установленные нормативными актами для профессии педагога, если они участвуют только в осуществлении образовательного процесса для несовершеннолетних граждан Украины. Гражданские жители Украины также имеют право предоставлять услуги по присмотру за детьми, не принимая во внимание требования, установленные нормативными актами в отношении поставщиков услуг по присмотру за детьми, если такие услуги предоставляются только несовершеннолетним гражданам Украины.

Дополнительная информация:

Для обеспечения выдачи долгосрочных виз или предоставления вида на жительство, предусмотренных законом «О поддержке гражданских жителей Украины», в случае массового прибытия граждан Украины руководитель государственного или муниципального учреждения или уполномоченное им должностное лицо может поручить должностному лицу (сотруднику) этого учреждения выполнение соответствующих должностных (рабочих) обязанностей в Управлении по делам гражданства и миграции на срок до трех месяцев, согласовав назначение с Управлением по делам гражданства и миграции. Такое назначение не является переводом на другую должность (место работы). Назначение должно рассматриваться в контексте командировки или рабочей поездки.

 

Объявление о работе - обязательные требования к содержанию объявления указаны в статье 32 Закона о труде (в том числе путем их публикации в Интернете или в социальных сетях). В объявлении указывается амплитуда выплаты брутто-месячной или расчетной почасовой ставки общего месячного или годового оклада соответствующей должности. Кроме того, в соответствии с частями первой и второй статьи 32 Закона о труде, частью девятой статьи 29 Закона о труде работодателю не разрешается включать в объявление о работе дискриминационную информацию, в том числе указывать определенный возраст, язык, пол, рассу или национальное происхождения.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, после его подписания один экземпляр выдается сотруднику, а другой остается у работодателя.

Трудовой договор может предусматривать испытательный срок до 3 месяцев.

Минимальная заработная плата в рамках нормального рабочего времени - €500.  Минимальная почасовая ставка варьируется от месяца к месяцу в зависимости от количества часов нормального рабочего времени в соответствующем месяце. Информация о минимальной почасовой ставке доступна на сайте: https://www.lm.gov.lv/lv/minimala-darba-alga. В строительстве минимальная месячная брутто заработная плата составляет 780 евро; минимальная почасовая ставка - 4,67 евро.

Нормальное рабочее время - 8 часов в день, 40 часов в неделю. Может быть установлена пяти- или шестидневная рабочая неделя. Даже при шестидневной рабочей неделе нормальное рабочее время не может превышать 40 часов в неделю. Можно договориться о неполном рабочем времени, при этом в договоре должны быть указаны часы неполного рабочего времени в день или в неделю.

Можно установить суммированный или сменный график работы. В обоих случаях работа организуется по графику работы/смены, с которым сотрудник должен быть ознакомлен. При организации суммированного рабочего времени работодатель может задействовать сотрудника более 8 часов в день и более 40 часов в неделю (допускается 56 часов в неделю). В случае суммированного рабочего времени важен отчетный период - один месяц, три месяца, в коллективном договоре - 12 месяцев. В строительной отрасли отчетный период составляет 6 или 12 месяцев. Сверхурочная работа определяется в конце отчетного периода.

Каждый работник имеет право на перерыв в работе - перерыв предоставляется не позднее чем через четыре часа после начала работы. Продолжительность перерыва не должна быть меньше 30 минут. Если невозможно предоставить весь перерыв для отдыха сразу, он может быть разделен на части не менее 15 минут каждая.

Ежегодный оплачиваемый отпуск - не может быть менее четырех календарных недель, не считая государственных праздников. Работник может запросить оплачиваемый ежегодный отпуск за первый год работы, если он непрерывно проработал у работодателя не менее шести месяцев.

Требования по охране труда:

 • перед началом работы необходимо пройти инструктаж и обучение по охране труда, которые относятся непосредственно к вашему рабочему месту и выполняемой работе. Инструктаж и обучение по охране труда должны быть понятны сотруднику и соответствовать его профессиональной подготовке;
 • работодатель имеет право принять на работу гражданского жителя Украины без прохождения первого обязательного медицинского осмотра в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок проведения обязательных медицинских осмотров, на три месяца со дня заключения трудового договора. В целях снижения рисков для безопасности и здоровья сотрудника при трудоустройстве на работах повышенной опасности, исключение о первичном медицинском осмотре не относится к лицам, которых предусмотрено трудоустроить на работу в особых условиях, таких как работа на высоте (более 1,5 м), управление кранами различной грузоподъемности, работа с опасным оборудованием.

 

Если у вас есть вопросы о правилах трудоустройства или о том, что делать в случае нарушения правил трудоустройства, можете их задать:

● в письменном виде по э-почте vdi@vdi.gov.lv  

● позвонив по консультационному телефону Государственной инспекции труда № 67186522.