Ceturtdiena, 2019. gada 17. oktobris
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3_794f6.png

l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Pētījumi

2018. gadā pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma tika veikts pētījums “Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā”, kura mērķis ir analizēt darba strīdu izšķiršanas mehānismu pilnveidošanas iespējas Latvijā, izvērtējot esošo darba strīdu izmantošanas efektivitāti, kā arī analizējot iespējas pilnveidot patreizējo darba strīdu izšķiršanas kārtību gan no institucionālā, gan arī no procesuālā viedokļa. Pētījuma aktualitāti nosaka arī starptautiskās un Latvijai saistošās Eiropas Savienības darba tiesību prakses attīstība un arī vietējā darba tirgus vajadzības.

Šāda veida pētījums Latvijā tika veikts pirmo reizi un tā rezultāti sniedz ieskatu par citādas sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā, tiesisko ietvaru un tā potenciālajām izmaiņām, ekonomisko pamatojumu un citiem būtiskiem jautājumiem. Lai gan šobrīd Latvijas tiesiskajā regulējumā ir noteiktas iespējas risināt darba strīdus ārpustiesas ceļā (pārrunās starp darbinieku un darba devēju, veidojot darba strīdu komisiju uzņēmumā, piesaistot starpniekus u.tml.), šo metožu pielietojums ir būtiski atkarīgs no strīdā iesaistīto pušu labās gribas vienoties. Ja pārrunu ceļā darba strīds nav atrisināts, mazu prasību gadījumos darbinieki no tālākās situācijas risināšanas parasti atsakās, jo nākamais strīda risināšanas solis ir vēršanās ar prasību tiesā, kas laika un finanšu resursu ziņā ir salīdzinoši dārgi, jo tiek tērēti ne tikai iesaistīto pušu privātie, bet arī valsts resursi. Pētījums „Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā” ir veikts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma.

Pētījums “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai” tika veikts 2018. gadā pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma. Tā mērķis bija apzināt situāciju attiecībā uz pašnodarbināto darba apstākļiem un rast risinājumus pašnodarbinātības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzlabošanā. Pētījumā ir analizēta pašnodarbinātība Latvijā un piecās citās valstīs, veikta situācijas izpēte un noteikti ekonomiskie ieguvumi un zaudējumi, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai pašnodarbinātības gadījumos.

Pētījuma rezultāti liecina, ka vairākums pašnodarbināto nepietiekami ievēro darba aizsardzības prasības un to vidū ir zems informētības un izpratnes līmenis par darba aizsardzības un sociālās apdrošināšanas jautājumiem. Situāciju pasliktina tiesiskā regulējuma un pašnodarbināto uzraudzības trūkums darba aizsardzības jomā. 

Situācijas uzlabošanai tika izstrādāti sekojoši ieteikumi: (1) pašnodarbinātajiem, kuri darbus veic savā labā un strādā kādā no bīstamajām nozarēm, noteikt ievērot Darba likuma prasības attiecībā uz maksimālo darba laiku un minimālo atpūtas laiku, kā arī drošību, veselības aizsardzību un higiēnu darbā; (2) noteikt par pienākumu atsevišķās bīstamajās nozarēs pašnodarbinātajiem iegādāties privāto apdrošināšanas polisi pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām; (3) pašnodarbinātajiem noteikt tiesiskajā regulējumā konkrētākas un stingrākas darba aizsardzības prasības; (4) ietvert Valsts darba inspekcijas funkcijās pašnodarbināto uzraudzību; (5) veicināt pašnodarbināto interešu pārstāvniecības organizācijas izveidi; (6) nodrošināt pašnodarbinātajiem informatīvo un konsultatīvo atbalstu, kā arī veikt informēšanas un izglītošanas aktivitātes.

Pētījums “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai” ir veikts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma.

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-