Svētdiena, 2020. gada 1. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Valsts darba inspekcijas ieteikumi darba devējiem un darbiniekiem COVID-19 izplatības laikā

Jautājums: Esmu nostrādājis vienas nozares uzņēmumā 25 gadus dažādos amatos, pēc tam citā uzņēmumā 7 gadus, atkal atgriezies atpakaļ un nostrādājis vēl 9 gadus sākotnējā uzņēmumā, kopā 34 gadus. Vai darba devējam, uzsakot man pārtraukt darba līgumu, ir jāizmaksā atlaišanas pabalsts par visiem 34 gadiem, vai tikai par 9 pēdējiem gadiem? Ne kolektīvajā līgumā, ne darba līgumā nekas nav minēts par atlaišanas pabalsts izmaksu, ievērojot nepārtraukto darba stāžu, ir rakstīts - ja darba stāžs nozarē.

Atbilde: Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, uzteicot darba līgumu Darba likuma 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā noteiktajos gadījumos, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu Darba likuma 112.pantā noteiktajā apmērā, to nosakot atbilstoši darbinieka nodarbināšanas periodam pie attiecīgā darba devēja.

Darba likuma 112.panta izpratnē atlaišanas pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz darbinieka pēdējās nepārtrauktās nodarbināšanas periodu pie konkrētā darba devēja. Darba koplīgumā vai darba līgumā darbinieka stāvokli var uzlabot un paredzēt arī lielākus pabalstu apmērus vai darbiniekam labvēlīgākus pabalsta aprēķina noteikumus.

Individuāls tiesību strīds ir tādas domstarpības starp darbinieku vai darbiniekiem (darbinieku grupu) un darba devēju, kuras rodas, slēdzot, grozot, izbeidzot vai pildot darba līgumu, kā arī piemērojot vai tulkojot normatīvo aktu noteikumus, darba koplīguma vai darba kārtības noteikumus.

Darba strīdu likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka individuāli tiesību strīdi uzņēmumā pēc iespējas izšķirami pārrunās starp darbinieku un darba devēju, tādejādi jautājumā par Jūsu darba līgumā vai uzņēmuma darba koplīgumā attiecībā uz atlaišanas pabalsta aprēķina kārtību noteikto terminu “darba stāžs nozarē” piemērošanu un tulkošanu Jums ir jāvēršas pie darba devēja.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-